Forord

Med Folketingets vedtagelse af tillæg til Vandforsyningsloven i 1998 blev det besluttet, at der over en årrække skulle foretages en nærmere kortlægning af grundvandsforekomsterne i Danmark med henblik på at beskytte disse for fremtiden. Kortlægningen blev i 2003 indbygget i Miljømålsloven, og blev indtil 2006 udført af de nu nedlagte amter. I forbindelse med amternes nedlæggelse er opgaven overdraget til først de statslige miljøcentre, dernæst i 2010 Naturstyrelsen i Miljøministeriet og i juli 2016 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i Miljø- og Fødevareministeriet. I 2014 blev det vedtaget at Grundvandskortlægningen fortsættes i et mindre omfang frem til 2020.

Som støtte for den nationale grundvandskortlægning udarbejder GEUS faglige vejledninger i forskellige aspekter af grundvandskortlægningen. Disse vejledninger udgives i en serie kaldet Geo-Vejledninger, og skal blandt andet kunne tjene som fagligt grundlag for de udbud af kortlægningsopgaver som miljøcentrene foretager.

Et vigtig led i grundvandskortlægningen er udførelse af undersøgelsesboringer. Formålet med disse boringer er at tilvejebringe den nødvendige forståelse for de geologiske, hydrauliske og geokemiske forhold ved den enkelte grundvandsforekomst. Gennem de seneste 10 års kortlægning er der opnået et stort erfaringsgrundlag ved tilsyn, prøvebeskrivelse og tolkning af geologien i disse boringer.

Nærværende Geo-Vejledning, der er den første i serien, sammenfatter erfaringerne med udtagning, beskrivelse og tolkning af jordprøver fra boringer til grundvandskortlægning, der i det følgende blot kaldes grundvandsboringer. Det er formålet, at vejledningen kan benyttes til at opnå et ensartet og solidt datagrundlag i den videre kortlægning f.eks. ved opstilling af geologiske, hydrostratigrafiske og hydrogeokemiske modeller.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med de statslige miljøcentre, og arbejdet er udført ved GEUS med deltagelse af ekspertise fra Århus Universitet, boreentreprenører og eksterne konsulenter.

Arbejdsgruppen har bestået af:

Ole Bjørslev Nielsen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet
Christian Christiansen, Poul Christiansen A/S
Claus Ditlefsen, GEUS (tidligere Orbicon)
Birgitte Hansen, GEUS
Tom Martlev Pallesen, Grontmij | Carl Bro (tidligere WaterTech)
Dorthe Pedersen, GEUS
Jette Sørensen, Rambøll

Endvidere har projektet nydt godt af faglig støtte fra en følgegruppe bestående af:

Jens Baumann, GEO
Åge Bonde, A. Højfeldt A/S
Karina Jensen, Miljøcenter Ribe
Tomas Brøker, Brøndborerfirmaet Brøker
Morten Ejsing, WaterTech
Erling Fuglsang, Miljøcenter Århus
Peter Henriksen, Niras
Ole Dyrsøe Jensen, Miljøcenter Århus
Jeppe Jørgensen, Miljøcenter Ålborg
Per Misser, Miljøcenter Århus
Joakim Raben-Levetzau, Miljøcenter Roskilde
Ole Silkjær, Brøndboreruddannelsen og Orbicon
Peter Stockmarr, Grontmij | Carl Bro
Inga Sørensen, Vitus Bering, Horsens

Desuden har Gunnar Larsen, Miljøcenter Odense bidraget med konstruktive kommentarer til manuskriptet.

En særlig tak til geologerne Michael Jørgensen, Grontmij | Carl Bro og Rud Friborg, Haderslev Kommune, for at stille deres tidligere udarbejdede kursusmateriale til rådighed samt til Claus Heilmann-Clausen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet, der har udarbejdet bestemmelsesnøglen i appendiks 1 og til Joachim Raben-Levetzau, Miljøcenter Roskilde, for at have bidraget ved beskrivelsen af sedimenterne i Lellinge Grønsand Formationen.