Indhold

Indledning

  

1. Boremetodernes betydning for prøvekvaliteten

1.1 Tørboring

1.1.1 Slagboring (boring med sandspand)

1.1.2 Rotationsboring (snegleboring)

1.2 Skylleboring

1.2.1 Mejseltyper

1.2.2 Direkte skylleboring

1.2.3 Omvendt skylleboring

1.2.4 Lufthæveboring

1.2.5 Udtagning af kerneprøver fra skylleboringer

1.3 Trykluftboring

1.3.1 DTH boring

1.4 Valg af boremetode

  

2. Udtagning af prøver

2.1 Prøver udtaget fra tørboringer

2.1.1 Slagboring (boring med sandspand)

2.1.2 Rotationsboring (snegleboring)

2.2 Prøver udtaget fra skylleboringer

2.2.1 Anvendelse af sedimentfang

2.2.2 Indretning af sedimentfang

2.2.3 Prøvemængde og prøvetagningsfrekvens

  

3. Prøvehåndtering

3.1 Oplægning af prøver

3.2 Fotografering af prøver

3.3 Udtagning, emballering og mærkning af delprøver

3.3.1 Mærkning af prøver

3.3.2 Prøver til GEUS

3.3.3 Prøver til petrografiske analyser

3.3.4 Prøver til sedimentkemiske analyser

3.3.5 Prøver til andre undersøgelser

3.3.6 Transport af prøver

  

4. Tilsyn med borearbejdet

4.1 Fuldtidstilsyn

4.2 Dagsrapport

  

5. Prøvebeskrivelse

5.1 Prøvebeskrivelsens opbygning

5.1.1 Klastiske sedimenter

5.1.2 Organiske sedimenter

5.1.3 Karbonatbjergarter

5.1.4 Grundfjeldsbjergarter

5.1.5 Angivelse af trivialbetegnelse

5.1.6 Retningslinier for tolkning af dannelsesmiljø og alder

5.2 Hjælpemidler ved prøvebeskrivelsen

5.3 Skema til prøvebeskrivelse

5.4 Kvalitetssikring af prøvebeskrivelserne

5.5 Indberetning af data fra grundvandsboringer

5.5.1 Den lovpligtige indberetning

5.5.2 Beskrivelse af prøver på GEUS

5.5.3 Indberetning af prøvebeskrivelser foretaget i felten

  

6. Typiske kendetegn for danske bjergarter og aflejringer

6.1 Prækvartære bjergarter og aflejringer fra Bornholm

6.1.1 Prækambrium

6.1.2 Kambrium

6.1.3 Ordovicium

6.1.4 Silur

6.1.5 Trias

6.1.6 Jura

6.1.7 Nedre Kridt

6.1.8 Øvre Kridt

6.2 Aflejringer fra Kridt eksklusiv Bornholm

6.2.1 Øvre Kridt

6.3 Aflejringer fra Palæogen og Neogen (tertiærtiden)

6.3.1 Aflejringer fra Paleocæn og Eocæn

6.3.2 Aflejringer fra Oligocæn

6.3.3 Aflejringer fra Miocæn

6.4 Aflejringer fra Kvartærtiden 

6.4.1 Glaciale aflejringer

6.4.2 Smeltevandsaflejringer

6.4.3 Interglaciale og interstadiale aflejringer

6.4.4 Senglaciale aflejringer

6.4.5 Postglaciale aflejringer

6.4.6 Recente aflejringer

  

7. Sammenfatning og anbefalinger

  

8. Referencer

  

Appendiks 1: Bestemmelsesnøgle for palæogene bjergarter over Danienkalken

  

Appendiks 2: Lithologisk beskrivelse af palæogene aflejringer

Danien Kalk Fm

Lellinge Grønsand Formation

Kerteminde Mergel Fm

Æbelø Formationen

Holmehus Formationen

Ølst Formationen

Røsnæs Ler Fm

Lillebælt ler Fm

Søvind Mergel Fm

Viborg Formationen

Branden Ler Fm

Vejle Fjord Formationen (nedre, lerede del)

  

Bilag 1: Dagsrapport

  

Bilag 2: Prøvebeskrivelsesskema

  

Bilag 3: Hjælpeskemaer til prøvebeskrivelsen