4.2 Dagsrapport

I forbindelse med tilsyn er det vigtigt at føre en dagsrapport over borearbejdets fremdrift. Denne bør omfatte observationer, der har betydning for borearbejdet, jordprøverne og dermed for prøvebeskrivelserne. Brugerne af prøvebeskrivelserne bør læse dagsrapporten i sammenhæng med prøvebeskrivelserne, og omvendt. Prøvebeskrivelsen kan, afhængigt af boremetoden, optimeres ved inddragelse af visuelle og lydmæssige indtryk under boreprocessen. Disse observationer noteres i dagsrapporten og anvendes dels i forbindelse med prøvebeskrivelsen på stedet, dels ved senere anvendelse af prøvebeskrivelserne.

Dagsrapporten er i særdeleshed vigtig i forbindelse med skylleboringer, hvor selve boreprocessen har afgørende betydning for kvaliteten af jordprøverne. Et eksempel på udformning af et skema til dagsrapport er vedlagt i bilag 1.

I nedenstående tabel 4.1 er der samlet en række informationer, som dagsrapporten bør indeholde i det omfang, det er muligt.

Tabel 4-1a_klip Tabel 4-1b_klip

Tabel 4.1. Typer af informationer der bør noteres i en dagsrapport, samt mulige årsager og konsekvenser.

Foruden ovenstående bør andre observationer af relevans for borearbejdet og den efterfølgende prøvebeskrivelse noteres, herunder om dagens prøver er udtaget og beskrevet, og om de er fotograferet.

Korrespondance med rekvirent og sagsansvarlig bør altid noteres ned, herunder skal fremgå hvilke aftaler, der indgås undervejs. Det samme gælder for eventuel lodsejerkontakt i forbindelse med borearbejdet. Desuden noteres eventuelle ændringer i forhold til det aftalte program.

I de tilfælde, hvor der ikke er ført tilsyn i forbindelse med borearbejdet, er det vigtigt, at brøndborer viderebringer relevante oplysninger jf. ovenstående. Omfanget og formen af dette aftales ved borearbejdets start, da der er grænser for, hvilke krav der kan stilles til brøndboreren bl.a. af hensyn til det øvrige arbejde med boringens udførelse. Oplysninger om anvendt borehoved, boredybder og fremdrift for de enkelte boredage og eventuelle problemer i forbindelse med nedboringen bør dog altid noteres og viderebringes sammen med jordprøverne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *