5.5 Indberetning af data fra grundvandsboringer

5.5.1 Den lovpligtige indberetning

I henhold til vandforsyningsloven og råstofloven af 2007 samt bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land af 2007 skal alle informationer, data og boreprøver fra grundvandsboringer (undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning) og råstofboringer indberettes til GEUS. Det er almindeligvis landets brøndborere, som indberetter boringerne, men det kan også være konsulentfirmaer og offentlige institutioner.

Borejournaler og data tilgår Borearkivet ved GEUS, mens prøver sendes til Boreprøvelaboratoriet på GEUS, (Gravesen, 1993). Efter behandling lagres alle informationer i GEUS centrale boringsdatabase Jupiter.

5.5.2 Beskrivelse af prøver på GEUS

I Boreprøvelaboratoriet modtages og behandles årligt mellem 16.000 og 18.000 boreprøver. Prøverne, der beskrives geologisk, stammer fra alle typer vandforsyningsboringer, fra overvågnings- og moniteringsboringer, fra råstofboringer samt fra et mindre antal videnskabelige boringer. Beskrivelsesmetoden følger Larsen et al. (1995) og Gravesen et al. (2004), men er blevet udviklet på GEUS gennem de sidste 30 år. Den lithologiske beskrivelse og de stratigrafiske data bestemmes i et omfang ved beskrivelsen, som kan ses i Gravesen og Fredericia (1984). Beskrivelsen indlæses direkte i Jupiterdatabasen fj. retningslinierne i samme reference samt de tilretninger, der de senere år er sket i Jupiterdatabasen. GEUS medarbejdere, der beskriver boreprøverne, understøttes af de mange eksperter indenfor sedimentologi og stratigrafi, som er ansat på GEUS. Beskrivelsen tilstræbes et ensartet præg ved at, de samme personer forestår beskrivelsen, samt at den indlæses direkte i databasen. Denne fremgangsmåde sikrer endvidere, at prøverne er tilgængelige og kan inddrages i kommende forskningsprojekter på GEUS.

5.5.3 Indberetning af prøvebeskrivelser foretaget i felten

Nærværende Geo-Vejledning skal ses som et supplement til boreprøvebeskrivelsen på GEUS, da beskrivelse af de friske jordprøver i felten kan give en række ekstra informationer, der er vigtige ved den senere tolkning og brug af boredata, f.eks. ved den igangværende kortlægning af grundvandsressourcerne. Feltundersøgelserne skal dog ikke erstatte den beskrivelse, som foretages i Boreprøvelaboratoriet, hvorfor den almindelige indberetningsprocedure til GEUS skal følges. Boreentreprenøren foretager den lovpligtige indberetning af jordprøverne efter, at borearbejdet er afsluttet, og det anbefales, at tilsynet efter aftale med rekvirenten fremsender de kvalitetssikrede beskrivelser digitalt til GEUS. Herved kan de observationer og tolkninger, der er gjort i felten, indgå i den endelige bedømmelse af prøverne på GEUS og gøres tilgængelige via Jupiter.