1.4 Valg af boremetode

Det rigtige valg af boremetode afhænger dels af formålene med boringen dels af den forventede boredybde. I forbindelse med kortlægning af grundvandsressourcerne udføres der overvejende boringer med følgende formål;

  • Geologisk prøvebeskrivelse (GP): Når det primære formål med en boring er den geologiske prøvebeskrivelse samt eventuelt at få udtaget prøver til stratigrafiske analyser, er det vigtigt at der sikres en så god prøvekvalitet som muligt. I forbindelse med videnskabelige undersøgelser, hvor det er vigtigt at få detaljerede stratigrafiske oplysninger, benyttes ofte kerneprøvetagning. For korte videnskabelige boringer kan dog også benyttes sneglebor. Til de typiske undersøgelsesboringer, hvor målet dels er en god geologisk beskrivelse, og dels er filtersætning, benyttes oftest lufthævemetoden, idet det er den skylleboringsteknik, der sikrer de bedste prøver.
  • Sedimentkemiske analyser (SA): Såfremt det primære formål med en boring er at få udtaget prøver til sedimentkemiske analyser for reduktionskapacitet m.m., er det vigtigt, at der ikke anvendes boremudder, men at boringen alene tilsættes vand, (GEUS, 2004). Dette krav kan opfyldes med forede snegleboringer samt ved boring med sandspand. Ved boredybder over 40-50 m kan det af praktiske og økonomiske grunde være nødvendigt at anvende lufthæveboring, men man skal her være opmærksom på boremudderets eventuelle påvirkning af prøven.
  • Filtersætning til vandprøvetagning og pejling (FVP): Nogle boringer udføres med det primære formål, at få udtaget vandprøver og pejlet grundvandsspejlet. Oftest vil der dog også her være fokus på prøvekvaliteten, og den mest anvendte boremetode til denne type undersøgelsesboring vil være lufthævemetoden.
  • Filtersætning til prøvepumpning med stor ydelse (FPY): Enkelte boringer udføres med det primære formål, at få indsamlet hydrauliske data gennem prøvepumpning og pejling. Såfremt prøvebeskrivelsen kun er af sekundær betydning, kan sådanne boringer udføres som direkte eller omvendte skylleboringer, men oftest vil en geologisk beskrivelse også være påkrævet, og lufthævemetoden foretrækkes.

I tabel 1.1 ses en sammenstilling af boremetoder samt boringsformål ved udførelse af grundvandsboringer. Tabellen er delvist baseret på Miljøministeriets bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, (Miljøministeriet, 2007).

Tabel 1-1

Tabel 1.1. Oversigt over de boremetoder, der primært anvendes til grundvandsboringer. Delvist efter Miljøministeriet, 2007. Betegnelsen ”cuttings” bruges om klumper af løsboret materiale fra lerede og siltede aflejringer. Fra løse aflejringer fås løst prøvemateriale.

Anbefalet til

Geologisk prøvebeskrivelse (GP)
Sedimentkemiske analyser (SA)
Filtersætning til vandprøvetagning og pejling (FVP)
Filtersætning til prøvepumpning med stor ydelse (FPY)

Prøvekvalitet

1. Prøve intakt med hensyn til laggrænser og kornfordeling.
2. Prøve er omrørt. Kornfordeling intakt. Risiko for udvaskning af fine partikler og tab af løst materiale under grundvandsspejlet. Anvendes ikke boremudder, derfor velegnet til udtagning af prøver til redoxkemiske analyser.
3. Prøve er omrørt. Noget usikker prøvetagningsdybde. Risiko for udvaskning af fine partikler og tab af løst materiale under grundvandsspejlet. Anvendes ikke boremudder, derfor velegnet til udtagning af prøver til redoxkemiske analyser.
4. Prøve er kraftigt omrørt og udvasket for fine partikler. Noget usikker prøvetagningsdybde.
5. Prøve er kraftigt omrørt. Usikker prøvetagningsdybde. Risiko for krydskontaminering. Anvendes ikke boremudder, derfor velegnet til udtagning af prøver til redoxkemiske analyser.
6. Prøve er kraftigt omrørt og udvasket for fine partikler. Usikker prøvetagningsdybde. Risiko for krydskontaminering.
7. Prøve er kraftigt opknust (hårde bjergarter) eller stærkt omrørt og udvasket for fine partikler (bløde og løse bjergarter).Let usikker prøvetagningsdybde.

Cuttings

A. Gode cuttings fra ler- og siltaflejringer.
B. Dårlige cuttings fra ler- og siltaflejringer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *