9. Referencer

Aarhus Kommune, Stadsingeniørens kontor, 1934: Oversigtsplan over boringer i Århus og omegn.

Andrup, G. O., 1960: Odenseegnens vandforsyning i relation til de geo-hydrologiske forhold, 132pp.

Brandt, G., Bendix, I. og Ambo Nielsen, K, 2000: Årstidsfluktuationer i grundvandsstanden set i relation til grundvandsmagasiners sårbarhed. VANDteknik 5, p. 180-184, juni 2000.

Burrough, P. A.; McDonnell, R. A., 1997: Principles of Geographic Information Systems, 2nd Ed, 333 pp.

Danmarks Geologiske Undersøgelse, 1975: Rapport over hydrogeologiske undersøgelser i Bygholm-Rugballe området.

Danmarks Geologiske Undersøgelse, 1979: Hydrogeologisk kortlægning af Vestsjællands Amtskommune. Vandforsyningsplanlægning, fase 3.

Danmarks Geologiske Undersøgelse, 1980: Vejle Amtskommune. Grundvandspotentiale og trans-missivitet.

Dansk Geofysik, 2000, Regionale potentialekort og potentialekort for Torkilstrup formationen, Roskilde Amt

Dansk Geofysik, 2001: Regionalt potentialekort for Århus Amt.

Dansk Geofysik, 2003a: GIS applikationen Det aktive Potentialekort, manual.

Dansk Geofysik, 2003b: GIS applikationen Det aktive Potentialekort, brugervejledning/kogebog.

Det Danske Hedeselskab og Danmarks Geologiske Undersøgelse (1983). Karup Å Undersøgelsen. En undersøgelse af landbrugsindvindingens hydrologiske følgevirkninger i oplandet til Karup Å, opstrøms Hagebro. 311 p.

Dyhr-Nielsen, M. (Eds.), 1981: Det hydrologiske forskningsprojekt i Susåens Opland. Dansk komite for hydrologi. Rapport nr. Suså A1. 157 p.

Fyns Amt, 2005: Tilknytning af boringer til grundvandsmagasiner og lag i DK-modellen. Udarbejdet af Hedeselskabet.

Fyns Amt, 2006a: Potentialekort for udvalgte magasiner og lag, Bind 1-3. Udarbejdet af Orbicon.

Fyns Amt, 2006b: Potentialekort for de overfladenære grundvandsmagasiner. Udarbejdet af Orbicon.

GEUS, 2005: Lokaliseringsvejledning 2005, se: http://www.geus.dk/DK/about-geus/departments/geol-data-centre/Documents/lokvejledning-dk.pdf

GEUS, 2005/80: Håndbog i grundvandsmodellering. GEUS rapport 2005/80. 316 pp.

GEUS, 2007: Vejledning i indberetning af pejledata, se: http://www.geus.dk/DK/services/databank-info/Sider/pejledata-dk.aspx

GEUS, 2008: Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende opland (Del 1). Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning. Geo-Vejledning 2, Særudgivelse. ISBN 978-87-7871-225-7. 107 pp.

Mielby, S., 2008: Kriterier for anvendelse af pejleboringer og pejledata i et nationalt pejleprogram. Notat udarbejdet til arbejdsgruppe vedrørende pejledata under NOVANA.

Miljøministeriet, 2007: Vejledning til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Version i udkast.

Miljøstyrelsen, 1979: Vejledning fra Miljøstyrelsen, Vandforsyningsplanlægning, 1. del, Planlægning af grundvandsindvinding. Vejledning nr. 1. 100pp.

Orbicon, 2007: Samlet potentialekort for det primære grundvandsmagasin, Region Midtjylland. P.2.

Rambøll, 1996: Københavnsregionen, grundvandsniveauet i kalkmagasinet, oktober 1995.

Vejle Amt, 2005: Aktivt potentialekort. Udarbejdet af Hedeselskabet

Vestsjællands Amt, 2004: Tølløse Indsatsområde; Modelopstilling.

Winther et al., 1998: Groundwater and Surfacewater. A Single Ressource, U.S. Geological Survey, Circular 1139; Denver, Colorado 1998.