Forord

I 1998 blev det besluttet, at der over en årrække skulle foretages en kortlægning af grundvandsforekomsterne i Danmark med henblik på fremtidig beskyttelse af ressourcen ved vedtagelse af Folketingets tillæg til Vandforsyningsloven. Kortlægningen blev i 2003 indbygget i Miljømålsloven, og blev til og med 2006 udført af de nu nedlagte amter.

Administrationen af kortlægningsopgaven videreførte af statens miljøcentre under By- og Landskabsstyrelsen i Miljøministeriet, dernæst i 2010 Naturstyrelsen i Miljøministeriet og i juli 2016 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i Miljø- og Fødevareministeriet. I 2014 blev det vedtaget at Grundvandskortlægningen fortsættes i et mindre omfang frem til 2020.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) har til opgave at bistå med udviklingsprojekter, faglig koordinering og udarbejdelse af vejledninger, således at grundvandskortlægningen så vidt muligt kan udføres ensartet i alle egne af landet, hvor der er tale om sammenlignelige problemstillinger. Vejledningerne udgives i en serie kaldet Geo-vejledninger, og skal blandt andet kunne tjene som fagligt grundlag for de udbud af kortlægningsopgaver, som miljøcentrene foretager. Geo-vejledningerne udarbejdes i samarbejde med de statslige miljøcentre.

Kompetencenetværket for grundvands- og sedimentkemi (tidligere ERFA-gruppen for kemisk kortlægning) anbefalede i begyndelse af 2008 igangsætning af nærværende projekt. I foråret 2008 besluttede Styregruppen for den nationale grundvandskortlægning at nedsætte en projektgruppe med det formål at udarbejde en geo-vejledning i kemisk grundvandskortlægning.

Denne geo-vejledning er den første egentlige håndbog i kemisk grundvandskortlægning i Danmark.

Projektet med udarbejdelse af Geo-vejledningen er udført af:

Birgitte Hansen, GEUS, projektleder
Lærke Thorling, GEUS
Vibeke Ernstsen, GEUS
Margrethe Kristensen, GEUS
Jeppe Jørgensen, Miljøcenter Aalborg
Lone Mossin, Århus Kommune
Loren Ramsay, Alectia

I forbindelse med projektet er der nedsat en faglig følgegruppe. Følgegruppen har bestået af:

Anne Mette Nielsen GEUS
Arne Mogensen MC Roskilde
Charlotte Greve MC Odense
Erling Fuglsang Nielsen MC Århus
Gert Laursen Odense Kommune
Gunnar Larsen MC Odense
Henriette Jakobsen MC Roskilde
Henrik Bay Niras
Henrik Olesen Orbicon
Jacob Qvortrup Christensen Grontmij Carl Bro
Kenneth Ejsbøl MC Ribe
Kirsten Harbo MC Ringkøbing
Klaus Hinsby GEUS
Klaus Petersen MC Århus
Lisbeth Møllerhøj MC Nykøbing Falster
Liselotte Clausen Rambøll
Niels Peter Arildskov COWI
Peter Erfurt Sønderborg Kommune/MC Ribe
Susie Mielby GEUS
Søren Munch Kristiansen Aarhus Universitet, Geologisk Institut
Tina Halkjær Alectia
Vibeke Nyvang Alectia

Følgegruppen har bistået med faglig kommentering af vejledningen og har deltaget i et følgegruppemøde d. 19. marts 2009, hvor det foreløbige indhold blev diskuteret.

Derudover takkes Peter Scharling, Claus Ditlefsen og Ole Dyrsø Jensen for input til rapporten samt Bente F. Nedergaard for korrekturlæsning og Gitte Hansen for grafisk hjælp.

Projektgruppen anbefaler, at geo-vejledningen revideres efterhånden som nye erfaringer indhentes.