Indhold

1. Sammenfatning

 

2. Indledning

2.1 Indhold

2.2 Formål

2.3 Målgruppe

2.4 Terminologi

 

3. Arbejdsgangen ved kemisk grundvandskortlægning

3.1 De fire trin og to modeltyper

3.2 Trin 1a: Projektforberedelse

3.3 Trin 1b: Den kemiske model på eksisterende data

3.4 Trin 2A: Nye kemiske kortlægningsresultater

3.5 Trin 2B: Den hydro-geokemiske model

3.6 Generelle anbefalinger til arbejdsgangen

 

4. Datahåndtering

4.1 Datagrundlag

4.2 Dataoverførsel og -udvælgelse

4.3 Dokumentation og accept af datagrundlag

4.4 Dataforberedelse

4.5 Kvalitets- og usikkerhedsvurdering

 

5. Vandindvinding

5.1 Samarbejde med kommuner og vandværker

5.2 Overordnet beskrivelse af vandindvindingen

5.3 Vandværksbeskrivelse

5.4 Tidslig udvikling

5.5 Sammenfatning

 

6. Indsamling af nye data

6.1 Databehov og prøvetagningsstrategi

6.2 Valg af boringer

6.3 Vandkemiske data fra nye boringer

6.4 Sedimentkemiske data fra nye boringer

6.5 Kvalitetskontrol

6.6 Dataopbevaring

 

7. Præsentationer

7.1 Filterintervalsplot

7.2 Fraktildiagram

7.3 Dybdeplot

7.4 Scatterplot

7.5 Tidsserie

7.6 Temakort

7.7 Principskitser

 

8. Tolkning af kemiske resultater

8.1 Formål

8.2 Den indledende tolkning

8.3 Identifikation af vigtige processer

8.4 Identifikation af problemstoffer

 

9. Sammentolkning

9.1 Sammentolkning med arealmæssige påvirkninger (trin 1b)

9.2 Geologisk forståelsesramme for tolkning af kemiske data

9.3 Sammentolkning af kemiske data med ”den geologiske forståelsesmodel (trin 1b)

9.4 Sammentolkning af kemiske data i nye undersøgelsesboringer (trin 2a)

9.5 Sammentolkning af kemiske data med ”den hydrostratigrafiske model” (trin 2b)

9.6 Eksempel på sammentolkning: Sammenhæng mellem nitrat og lerdæklag

9.7 Eksempel på sammentolkning: Kemiske og hydrogeologiske forhold

9.8 Eksempel på sammentolkning: Udbredelsen af højtliggende kalk

9.9 Eksempel på sammentolkning: Kilder til arsen i grundvandet

9.10 Sammentolkningsmuligheder i 3D

 

10. Referencer

 

Bilag A1: Paradigma til rapportering af den kemiske kortlægning under trin 1b

 

Bilag A2: Paradigma til rapportering af den kemiske kortlægning under trin 2a

 

Bilag A3: Paradigma til rapportering af den kemiske kortlægning under trin 2b

 

Bilag B: Paradigma for vandværksbeskrivelse

 

Bilag C: Geokemiske software programmer

 

Bilag D: Litteratur