10. Referencer

Aktor, H., 1993. Fluorid i dansk grundvand. Vandteknik nr. 9.

Alectia, 2009. Grundvandskemi. Hadstenområdet. MC Århus.

Analysebekendtgørelsen, 2006. Miljø og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1353 af 11. december 2006. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

Appelo, C.A.J. & D., 2005. Postma. Geochemistry, Groundwater and Pollution. 2nd edition. A.A. Balkema Publishers, Leiden, The Nederlands.

Miljøministeriet, 2007. Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. LBK Nr. 17 af 17/01/2007.

Dataansvarsaftalen, 2007, og revideret bilag 3 for grundvand, drikkevand og boringer, 2015. Findes på Miljøportalen (http://www.miljoeportal.dk).

Deutsch, W., 1997. Groundwater Geochemistry: Fundamentals and Applications to Contamination. CRC Press LLC, Boca Raton, Florida.

Ditlevsen, C., Sørensen, J., Pallesen, T.M., Pedersen, D., Nielsen, O.B., Christiansen, C., Hansen, B. & Gravesen, P., 2008. Jordprøver fra grundvandsboringer. Vejledning i udtagning, beskrivelse og geologisk tolkning i felten. Geo-vejledning 1, Særudgivelse, GEUS, 108 pp.

Dyhr-Nielsen, M., Hansen, E., Holter, V., Krag-Andersen, K., Gravesen, P. & Iversen, T.M., 1991. Kvælstof og fosfor i jord og vand. Samlerapport. NPo-forskning fra Miljøstyrelsen.

Engesgaard, P., 2007. Calibration of groundwater models using direct simulation of spatial moments of age distributions. Sixth International Conference on Calibration and Reliability in Groundwater Modelling, ModelCARE 2007, København.

Ernstsen, V., Jørgensen, N. & Jørgensen, C.R., 2005. Metode til analyse af reducerende stoffer I sedimenter. Miljøprojekt Nr. 1024 2005, Miljøstyrelsen, Miljøministeriet.

Ernstsen, V, Henriksen, H.J. & von Platen, F., 2001. Principper for beregning af nitratreduktion i jordlagene under rodzonen. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 24, 2001.

Ernstsen, V. 1999. Micro- and macro-geochemical environments of clayey till deposits. The Geological Society of America, 1999 Annual meeting & exposition, Oktober 25-28 1999, Denver, USA. GSA Abstracts with programs, p. A450.

Ernstsen, V., Gravesen, P., Nilsson, B., Brüsch, W., Fredericia, J. og Genders, S. 1990. Transport og omsætning af N og P i Langvad Å’s opland. Danmarks Geologiske Undersøgelse, intern rapport nr. 44. pp. 63 + 3 kortbilag

Ernstsen, V., Højberg, A.L., Jakobsen, P.R., Platen, F. von, Tougaard, L., Hansen, J.R., Blicher-Mathiasen, G., Bøgestrand, J. Børgesen, C.D. 2006. Beregning af nitrat-reduktionsfaktorer for zonen mellem rodzonen og frem til vandløbet. Data og metode for 1. generationskortet. Danmrks of Grønlands Geologiske Undersøgelse, rappport 2006/93.

European Commission, 2009. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive. Guidance Document No. 18. Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment. Technical Report 2009-026.

Freeze, A. & Cherry J., 1979. Groundwater. Prentice Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey.

Fyns Amt., 2005. Kortlægning af grundvandsressourcerne – Status for vandressourcekortlægningen 2005. Miljø- og Arealafdelingen, Fyns Amt.

GEUS, 1995. Grundvandsovervågningen 1995. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

GEUS, 2004. Teknisk anvisning for Grundvandsovervågningen. Version 4 af 17. august 2004.

GEUS 2009. Indberetning til GEUS af ældre data indsamlet under trin 1 af grundvandskortlægningen. GEUS-NOTAT. Eds.: Claus Ditlevsen og Verner Søndergaard. http://geovejledning.dk/xpdf/indberetning-af-gamle-data_sept09.pdf.

Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Pedersen, L.E., Jensen, P. G., Madsen, I., Hansen, B., Brüsch, W. & Thorling L., 2007. Landovervågningsoplande 2006. Faglig rapport fra DMU nr. 640.

Hansen, L. K., Jakobsen, J. & Postma, D., 2001. Methanogenisis in a shallow sandy aquifer, Rømø, Denmark. Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 65, nr. 17.

Hansen, B, Jordt B.E. & Thomsen, R. samt Jette Sørensen (tidl. Sedimentsamarbejdet, nu Rambøll), Christian Kronborg & Ole Bjørslev Nielsen (Geologisk Institut, Aarhus Universitet). 2006. Gebyrkortlægning i Århus Syd – geologisk, kemisk og hydrologisk datasammenstilling. Geologisk Nyt nr. 3/06.

Hansen, B. & Thorling, L., 2007. Interkalibreringen af grundvandsprøvetagningen 2007. Særudgivelse. GEUS-rapporten kan hentes fra nettet: www.grundvandsovervaagning.dk.

Hansen, B & Thorling, L., 2008. Use of geochemistry in groundwater vulnerability mapping in Denmark. ROSA. GEUS.

Hinsby, K. 1999: Aldersbestemmelse af grundvand – et vigtigt redskab i forvaltning af vandressourcen. Vandforsyningskteknik, nr. 48.

Iversen, C.H., Lauritsen, L.U., Nyholm, T. & Kürstein, J., 2008. Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1). Geo-vejledning 2.

Jacobsen, O.S., Laier, T., Juhler, R., Munch Kristiansen, S., Dichmann, E. Brinck, K., Marcher Juhl, M. / Grøn, C., 2007. Forekomst og naturlig produktion af chloroform i grundvand. Udarbejdet for By- og Landskabsstyrelsne.

Jørgensen, F., Kristensen, M., Højberg, A.L., Klint, K.E.S., Hansen, C., Jordt, B.E., Richardt, N. & Sandersen, P., 2008. Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering. Geo-vejledning 3,175 pp.

Karlby, H. & Sørensen, I., 2002. Vandforsyning, 2. udgave.

Kazemi, G, Lehr, J. & Perrochet, P. 2006. Groundwater Age. Wiley.

Kjøller, c., Larsen, F., Sø, H.U. & Postma, D., 2009. Arsen i kalkmagasiner i Danmark. GEUS rapport.

Kristiansen, S.M., Damgaard Chistensen, F. & Hansen, B., in press. Vurdering af danske grundvandsmagasiners følsomhed overfor vejsalt. GEUS rapport.

Krog, L., H.B. Madsen & Humlekrog, M., 2000. Cation-Exchange Capacity Pedotransfer Functions for Danish Soils. Acta Agric. Scand., Section B. Soil and Plant. Sci: 50 1-12.

Larsen, F. Cjøller, C. & Ramsay, L, in press. Arsen I dansk grundvand og drikkevand. Udarbejdet for By- og Landskabsstyrelsen.

Laursen og Kærgaard Bjerre, 2002. Fluridindhold i drikkevand (fra kalkmagasiner). ATV-møde. Kalkmagasiner som drikkevandsressource – problemer og løsningsforslag.

Mahrt, J. 2008. Telefonisk kommunikation.

Meyer, A., 2004. Functional foods. 1. Definitioner og eksempler på produkter. Dansk Kemi 1.

Miljøministeriet, 2007. Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. BEK nr. 1449 af 11/12/2007.

Miljøstyrelsen, 2000. Zonering. Detailkortlægning af arealer til beskyttelse af grundvandsressourcen. Vejledning nr. 3, 2000.

MIM, 2009. Administrationsgrundlag for miljøministeriets afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Det gældende administrationsgrundlag 2016-2020 findes på http://svana.dk/vand/vand-i-hverdagen/grundvand/grundvandskortlaegning/kortlaegning-2016-2020/.

Miljøstyrelsen, 1997. Boringskontol på vandværker. Vejledning nr. 2, 1997.

Mossin, L & Jakobsen, K., 2006. Sulfatindhold og vandtypebestemmelse. Vand og Jord, 13. årgang nr. 2.

Mølsted, H., Buck Jensen, M. & Lykke, A., 2009. Designer-vand i hanen kan redde liv og tænder. Ingeniøren, 20. jan 2009.

Nyvang Iversen, V., 2008. Forekomst af oliestoffer i reducerede grundvandsmagasiner - Er der tale om forureninger? ATV Vintermøde, Vingsted.

Ramsay, L., 2002. Grafisk præsentation af grundvandsanalyser - de kendte metoder og det nye møllehjul. VANDteknik no. 4, maj 2002.

Ramsay, L., 2006. The Chemistry of Groundwater Systems. Noter til undervisning på ingeniørhøjskoler.

Rasmussen, P., H.J. Henriksen, P. Nyegaard, M. Hundahl, R. Thomsen, G. Branndt, M. landt, A. Mogensen og S. kaalby., 1995. Zoneopdelt grundvandsbeskyttelse. Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, Nr. 14. Miljøstyrelsen. Miljø- og Energiministeriet.

Thorling, L., 1994. Sulfat som aldersindikator i grundvand. Vand og Miljø, Vol 1, nr. 3.

Thorling, L., 2007. Grundvand – status og udvikling. 1989-2006. Eds.; Thorling, L., Hansen, B., Larsen, C.L., Brüsch, W., Jørgensen, L.F., Højberg, A.L. & Troldborg, L.

Varv, 1992. Kort over Prækvartæroverfladen.

Vestsjællands Amt, 2006. Ringsted kortlægningsområde fase 2a. Detailkortlægning i området øst for Ringsted by. Rambøll.

Århus Amt, 2002. Arsen i grundvandet – et fænomen i de tertiære begravede dale? Eds: Birgitte Hansen, Richard Thomsen, Lærke Thorling og Brian Sørensen, 26 p.

Århus Amt, 2006a. Repræsentativ sedimentkemisk prøvetagning fra dybe grundvandsboringer. Eds. Birgitte Hansen, Lærke Thorling, Per V. Misser, Torben Wandall, Mogens Wium (GEO) og Christian Christiansen (Poul Christiansen A/S), 22 pp.

Århus Amt, 2006b. Redegørelser for grundvandsressourcerne i Århus Syd-området. Eds.: Signe Weng Grønhøj, Birgitte Hansen, Ole Dyrsø Jensen, Birthe Eg Jordt, Stine Rasmussen og Richard Thomsen, 285 pp.