3.1 De fire trin og to modeltyper

Det anbefales, at den kemiske grundvandskortlægning udføres trinvis, og at der opbygges to forskellige typer af modeller, som bygger på et forskelligt datagrundlag (se figur 3.1). Dermed opbygges den geokemiske viden om kortlægningsområdet gradvis. Denne systematisering har til formål at gøre den grundvandskemiske kortlægning overskuelig og vejlede geokemikeren gennem arbejdsprocessen. De fire trin og to modeltyper er:

  1. Projektforberedelse (trin 1a)
  2. Den kemiske model på eksisterende data (trin 1b)
  3. Nye kemiske kortlægningsresultater (trin 2a)
  4. Den hydro-geokemiske model (trin 2b)

Opbygning af de to modeller under den kemiske grundvandskortlægning er sammentænkt med anbefalinger til opstilling af geologiske modeller fra Jørgensen m.fl. (2008).

Inddelingen i to modeltyper skal medvirke til at højne kvaliteten af den kemiske grundvandskortlægning og skabe en mere ensartet behandling af de kemiske data i den nationale grundvandskortlægning. Samtidig er målet med 4-trinsdelingen, at der opnås en fælles og klar forståelse af, hvad en kemisk grundvandskortlægning skal indeholde.

I tabel 3.1 er vist en oversigt over indholdet af en kemisk grundvandskortlægning. Under trin 1a foregår der en projektforberedelse. ”Den kemiske model på eksisterende data” udføres under trin 1b, ”Nye kemiske kortlægningsresultater” under trin 2a og ”Den hydro-geokemiske model” under trin 2b.

I de næste afsnit vil det nærmere indhold i de to modeltyper og de fire kortlægningstrin blive detaljeret beskrevet. Ligeledes vil der blive fokuseret på usikkerhedsvurderinger, og der vil blive givet nogle generelle anbefalinger til arbejdsgangen i den kemiske grundvandskortlægning.

figur3_1

Figur 3.1. Flowdiagram, som viser arbejdsgangen i en kemisk grundvandskortlægning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *