4.2 Dataoverførsel og -udvælgelse

Ved starten af en trin 1b kortlægning og igen ved starten af en trin 2b kortlægning, skal der ske en overførsel af data fra JUPITER.

JUPITER
Hovedparten af data, som skal bruges til den kemiske grundvandskortlægning, ligger i den fællesoffentlige del af PCJUPITERXL. PCJUPITERXL er en udvidelse af PCJUPITER og indeholder oplysninger om såvel boringer (teknisk opbygning, geologisk beskrivelse, vandstandspejlinger og grundvandskemiske analyser) som vandindvindingsanlæg (drikkevandskemiske analyser, oppumpede vandmængder og tilladelser til vandindvinding).

Analysedata i PCJUPITERXL kan ses på internettet via internetadressen http://www.geus.dk/JUPITER/index-dk.htm. Her er der f. eks. mulighed for at udtrække alle analyseresultater fra en enkelt vandprøve. Desuden kan man få vist en tidsserie for en enkelt parameter i et enkelt indtag. Miljøcentrene har også mulighed for at vise temakort, der på forhånd er fastlagt (Mahrt, 2008). På nuværende tidspunkt er denne tjeneste dog ikke offentlig tilgængelig. Med tiden kan man forestille sig, at disse muligheder vil udbygges endnu mere og gøres tilgængelige for alle parter i kortlægningen.

Data overføres fra JUPITER til videre bearbejdelse.

Udvælgelse baseret på administrative grænser
For at begrænse mængden af overførte data anbefales, at der kun overføres data fra et bestemt geografisk område. PCJUPITERXL giver mulighed for at udvælge data på baggrund af følgende administrative grænser:

  • Kommune
  • Miljøcenter
  • Hele Sjælland
  • Hele Jylland
  • Hele landet

Det anbefales, at man benytter sig af en udvælgelse baseret på et miljøcenter eller en eller flere kommuner. I forbindelse med udvælgelsen er det vigtigt at sikre, at hele kortlægningsområdet inklusiv en evt. bufferzone medtages.

Dataoverførsel fra PCJUPITERXL
Når den administrative udvælgelse er foretaget, overføres data fra PCJUPITERXL. Det bemærkes, at samtlige data inden for den administrative afgrænsning overføres, dvs. at der ikke foretages nogen udvælgelse af bestemte datatyper.

I praksis overføres data fra PCJUPITERXL til rådgiverens computere via GEUS hjemmeside ( JUPITER.geus.dk/JUPITERWWW/DownloadPCJUPITER?xl=1). Dataene kan overføres i flere formater. På nuværende tidspunkt er formaterne angivet nedenfor til rådighed. Hvilket format, der er det rigtige, bør afhænge af rådgiverens præferencer.

  • Access 97
  • Access 2000
  • Firebird/Interbase
  • SQL server
  • Oracle

Det anbefales, at navngive dataudtrækket med dato for overførsel og skrivebeskytter dataene. Hermed er der fastlagt et bestemt ”snapshot” af data fra JUPITER på dette tidspunkt. Fordelen med at fastlægge et ”snapshot” er bl.a., at evt. senere udtræk kan sammenlignes for at belyse hvilke ændringer (indberetning af flere analyser, rettelse af fejl), der har været tale om i den mellemliggende periode.

Udvælgelse baseret på undersøgelsesområdets grænser
Efter data er overført, er der behov for at begrænse data endnu en gang ved at udvælge de data, der stammer fra selve kortlægningsområdet evt. inklusiv en bufferzone. Denne geografiske udvælgelse bør udføres, inden den videre databehandling påbegyndes.

Typisk består kortlægningsområdet af en polygon i et GIS program som MapInfo eller ArcGIS. GIS programmet anvendes til at udvælge de relevante boringer og indvindingsanlæg ved hjælp af x/y-koordinater.

Inden data fra undersøgelsesområdet udvælges, skal man overveje, om der er behov for at inkludere data fra en bufferzone. Behovet for en bufferzone vurderes på baggrund af datatætheden i området. Hvis der er relativ få data eller hvis der f. eks. eksisterer en større kildeplads umiddelbart uden for kortlægningsområdet, bør der inkluderes data fra en bufferzone. Typisk vil en bufferzones bredde være i størrelsesordenen ½ km. Summen af kortlægningsområdet og bufferzonen benævnes undersøgelsesområdet. Det er således kun inden for undersøgelsesområdet, at kemiske analyser behandles.

Disse data benævnes ”det foreløbige datagrundlag fra JUPITER”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *