5. Vandindvinding

I den kemiske grundvandskortlægning er det vigtigt at kende den eksisterende vandindvinding og vandkvaliteten ved de enkelte vandværker. Beskrivelsen af den nuværende vandindvinding indgår som en del af Trin 1b, og beskrivelsen af de enkelte vandværker afrapporteres som bilag til Trin 1b rapporten.

For at få et overblik over indvindingen i et kortlægningsområde kræves en beskrivelse af følgende forhold:

  • Områdets vandforsyningsstruktur
  • Vandkvaliteten ved nuværende vandværker og i deres oplande
  • Tidslig udvikling i vandkvalitet
  • Arealanvendelsen i oplandene
  • Hydrogeologiske forhold på kildeplads og i opland
  • Indvindingens størrelse og fordeling
  • Potentielle fremtidige indvindingsområder

Selve vandværksbeskrivelsen har ofte et bredere formål end udelukkende at bidrage med viden om de vandkemiske forhold på vandværkerne. Vandværksbeskrivelserne kan anven-des direkte af kommunerne i den efterfølgende indsatsplanlægning og skal kunne læses af de enkelte vandværker. Derudover har vandværksbeskrivelserne sammen med vandforsyningsplanen en væsentlig betydning for den hydrologiske modellering, idet den giver en forbedret viden om indvindingsstrategien og fremtidige ændringer i forsyningsstrukturen i området, hvilket er en forudsætning for fastlæggelse af de hydrologiske oplande.
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *