6.3 Vandkemiske data fra nye boringer

Vandkemiske analyser fra nyetablerede boringer kan udføres såvel under borearbejdet som i færdigt udbyggede boringer. I begge tilfælde er det vigtigt at tage højde for, at prøverne kan være påvirkede af borearbejdet. Ved ellogboringer er det specielt suspenderet stof, der udgør et problem for vandanalyserne, og det er ikke altid muligt at filtrere prøverne uden at disse iltes, medmindre der anvendes specialudstyr.

Praktiske forhold
Når boringen har nået den ønskede dybde, filtersættes den. Der sættes så vidt muligt flere filtre i samme boring, så grundvandets sammensætning i forskellige dybder kan vurderes. Til støtte for valg af filtersætningsdybden anvendes den foreløbige beskrivelse af de gennemborede lag samt evt. analyseresultater fra vandprøver, udtaget under borearbejdet.

Om muligt filtersættes over og under nitratfronten eller forsuringsfronten samt i de lag, der er relevante for en overordnet forståelse af ressourcens kvalitet. Filtersætningen bør ske i samarbejde med den øvrige hydrogeologiske kortlægning, idet f.eks. potentialer i de filtersatte lag er vigtige oplysninger.

Af hensyn til at få vandprøver og potentialer fra veldefinerede lag, anbefales det at anvende filterlængder på mindre end 2 meter. Antallet af filtre, der er plads til i en boring, vil afhænge af dimensionerne af selve boringen, og det anbefales at vælge dimensioneringen, så der er plads til 3-4 filtre med et forerør med en indre diameter på 63 mm. Denne dimensionering sikrer, at en passende dykpumpe senere vil kunne nedsænkes.

Ren- og forpumpning af boringen før prøvetagning er helt afgørende for prøvens kvalitet og repræsentativitet. I boringer, hvor der er anvendt boremudder, kan boremudderet give anledning til en mere reduceret vandprøvekvalitet, og boremudderets ofte store ionbytningskapacitet kan også give betydelige fejl på analyseresultatet. Nye boringer bør prøvetages med mindst 6 måneders mellemrum for at dokumentere, om den første prøve var påvirket af borearbejdet. Indsvingningstiden for vandkvaliteten i nye boringer, der ikke anvendes til vandindvinding, kan være flere år, hvis ikke der er foretaget en tilstrækkelig renpumpning efter borearbejdet for derigennem at reducere boremudderets påvirkning på vandkvaliteten.

For yderligere detaljer henvises til Teknisk Anvisning for Grundvandsovervågningen (GEUS, 2004).

Analyseprogram
Analyseprogrammet sammensættes med fordel af faste pakker af stoffer, f.eks. med udgangspunkt i grundvandsovervågningens eller boringskontrollens pakker med hovedbestanddele, miljøfremmede stoffer, pesticider mv. Der kan nogle gange være behov for at udtage prøver under selve borearbejdet, hvis det er en fordel med et hurtigt analyseresultat, idet der skal træffes beslutning om filtersætning eller om at bore videre. Dette gælder f.eks. i forbindelse med ellogboringer. Moderne feltfotometre giver under rette brug hurtige og nyttige resultater, f.eks. i løbet af borearbejdet, for mange hovedbestanddele, som eksempelvis for nitrat og klorid.

Feltanalyser
Feltanalyserne foretages som beskrevet i afsnit 6.2 ”Valg af boringer”

Laboratorieanalyser
Når der udtages prøver i nye boringer, er det vigtigt, at laboratoriet hurtigst muligt modtager oplysninger om boringens DGU nr. og anden ID, der er nødvendig for prøvens håndtering i laboratoriet og senere i JUPITER. Det er derfor vigtigt, at der indhentes et DGU nr. hos GEUS, i samme øjeblik borearbejdet går i gang. I øvrigt henvises til afsnit om laboratorieanalyser i eksisterende boringer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *