7.5 Tidsserie

figur7_6

Figur 7.6 Eksempel på tidsserie

Definition: En tidsserie er en graf, der viser koncentrationsudviklingen af en parameter (i råvand eller rentvand) med tiden. En kurve kan f.eks. kategoriseres som stigende, faldende, stabil eller varierende. Eksemplet viser 5 parametre fra samme indtag på én graf.

Fordele: Tidsserier gør det muligt at:

  • afgøre om vandkvaliteten er stabil
  • få en visuel fornemmelse af størrelsen af variationen
  • forudse risikoen for fremtidige vandkvalitetsproblemer
  • vurdere om indvindingen på en kildeplads er bæredygtig
  • underbygge viden om dæklagstykkelser og forekomsten af geologiske vinduer
  • underbygge viden om vandspejlsfluktuationer
  • afsløre vigtige geokemiske processer
  • kvalitetssikre kemiske data ved at synliggøre ekstreme værdier

Ulemper: Det kræver mange grafer at dække mange indtag og mange parametre.

Opstillingstips: Det foreslås, at tidsserier kun opstilles, hvis der forekommer minimum 3 målinger fra en tidsperiode på mindst 5 år. Endvidere skal der udvælges hvilke boringer, det giver mest mening at lave graferne for. Ofte vælges boringer med stor indvinding.

I forbindelse med grundvandskortlægningen er det relevant at identificere tidslige udviklingstendenser (trendanalyse) for specielt indvindingsboringer med lange tidsserier (>20 år) med henblik på vurdering af vandværkets eller grundvandsressourcens kemiske tilstand. Det anbefales, at der foretages en subjektiv vurdering af om et problematisk stof (f.eks. nitratkoncentrationen eller sulfatkoncentrationen) udviser en stigning eller et fald. Det er også muligt at anvende statistiske værktøjer til trendanalyse (se f.eks. European Commission (2001) og European Commission (2009).

Flere oplysninger om tidsserier findes i kapitel 5.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *