8.1 Formål

Formålet med tolkningen af kemiske resultater er først og fremmest at identificere vigtige kemiske parametre og problemstoffer, der kan medføre forringelse af kvaliteten af den nuværende og fremtidige grundvandsressource, der anvendes til drikkevandsformål. Disse stoffers forekomst i grundvandet kan skyldes menneskeskabt forurening og naturlige processer. Figur 8.1 viser, at grundvandets sammensætning skyldes en blanding af nedsivende stoffer og stoffer, der frigives i forbindelse med geokemiske processer i jorden. Med det formål at identificere mulige problemstoffer og deres udvikling over tid, er der behov for først at identificere de geokemiske processer, der er årsag til grundvandets sammensætning. Endelig skal grundvandets kvalitet holdes op mod en normal vandbehandling, der fjerner/omdanner nogle af parametrene, før vandet sendes ud til forbrugerne.

Tolkning af kemiske resultater er en iterativ proces (se figur 3.2), hvor oplysninger, der fremkommer fra forskellige dele af arbejdet, influerer på hinanden. Derfor opstilles der ikke en liste af tolkningsaktiviteter, der skal udføres i en bestemt rækkefølge. Dog anbefales det, at der startes med datahåndtering (beskrevet i kapitel 4) efterfulgt af udarbejdelse af præsentationer (beskrevet i kapitel 7), således at disse er tilgængelige for fortolkningen.

Det understreges, at denne vejledning er af praktisk karakter og forudsætter et vist kendskab til geokemi. Derfor er forklaringer af geokemiske begreber og andet lærebogsstof i vid omfang udeladt. Udvalgte lærebøger inkluderer: Karlby & Sørensen (2002); Apello & Postma (2005); Deutsch (1997) Freeze & Cherry (1979) og Ramsay (2006), som også ses i appendix D. Desuden forudsættes et vist kendskab til hydrogeologi, f. eks. en forståelse for strømningsbaner og, hvordan vandprøver opdeles i punkt- linie og volumenprøver.

Tolkningen af de kemiske resultater kræver indsigt i kortlægningsområdets geologiske, hydrogeologiske og arealanvendelsesforhold samt indvindingsforhold. Dette kræver, at miljøcentret sørger for formidling af resultaterne enten ved mødeafholdelse eller ved at stille alle relevante rapporter til rådgiverens rådighed. I mange tilfælde kortlægges de forskellige fagområder sideløbende. I det tilfælde er det hensigtsmæssigt med en tæt kommunikation mellem de personer, der udfører de forskellige dele. Det første trin i tolkningsprocessen er dermed, at kortlæggeren bl.a. skaffer sig viden om de andre fagområder.

figur8_1

Figur 8.1. Påvirkninger af grundvandets sammensætning GEUS (1995).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *