9.10 Sammentolkningsmuligheder i 3D

Kemiske såvel som geologiske data kan rummelig gøres ved 3-dimensionale sammenstillinger og dermed bidrage til en mere komplet fremstilling af forholdene indenfor undersøgelsesområdet. Tolkningsmulighederne i 3D skal ses som et supplement til de øvrige tolkninger.

GeoScene 3D
I GeoScene 3D er det muligt at ”flyve” rundt i området (på PC’en) og danne sig et overblik over området med kritiske koncentrationer af forskellige parametre.

Data med tilknyttede X-, Y- og Z-koordinater placeres visuelt både i X-, Y-planet og i Z-planet. Brugeren opnår derved reelle opfattelser af både proportioner og beliggenhed af de visualiserede elementer i modelrummet. 3D-visualiseringen giver mulighed for et forbedret overblik over kemiske parametre i forhold til geologiske strukturer, potentialer og andre centrale forhold i den kemiske tolkningsproces (se figur 9.12 og 9.13).

figur9_12

Figur 9.12 Viser gennemsnitsværdier for nitratkoncentrationer (mg/l) over en 10 års periode i et indsatsområde syd for Århus.

Samlet præsentation i 3D
figur9_13

Figur 9.13 Samlet præsentation med Nitrat (blå) og fosfat (rød), hvor den relative koncentration er vist via legemernes bredde.

Fencediagram
Fencedigrammet er traditionelt brugt til at sammenstille boreprofiler i en 3-dimensional model, hvor lagfølgen fra boring til boring korreleres, idet det sikres at aldersfølgen holdes. Den 3-dimensionale model bidrager, ligesom eksempelvis GeoScene 3D, til en rummelig opfattelse eller fortolkning af undersøgelsesområdets geologiske forhold. I tolkningen af geologien anvendes samtlige boringer i området, men ved udarbejdelsen af fencediagrammet vises kun de boringer, der ligger i diagrammets profillinier. Figur 9.14 viser et fencedigram udarbejdet for oplandet til Syv bæk, hvor de geologiske forhold er præget af tykke forholdsvis uforstyrrede morænelerslag over vandførende lag, stedvis med artesiske forhold (Ernstsen et al., 1990). På lignede vis kan der tegnes et geokemisk fencediagram ved at sammenstille geokemiske profilsnit i en 3-dimensionel model.

figur9_14

Figur 9.14. Fencediagram for oplandet til Syv bæk (Ernstsen et al. 1990).

Fordelene ved 3D-visualisering og -tolkning er følgende:

  • 3D-visualiseringen forøger overblikket over de rumlige forhold i modelrummet, og dette medfører bedre indsigt i de anvendte data og udarbejdede modeller.
  • Gode muligheder for at visualisere kemiske data med andre datatyper.
  • Udførte tolkninger kan effektivt kvalitetssikres.
  • Mulighed for anvendelse af 3D-interpolation af data, hvis datatætheden er stor.

Ulemperne ved 3D-visualisering og -tolkning er følgende:

  • Det kræver tilvænning at arbejde med 3D.
  • Datatætheden for kemiske data er ofte meget lav, så der bliver langt mellem datapunkterne, hvilket på den anden side også er en vigtig erkendelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *