9.9 Eksempel på sammentolkning: Kilder til arsen i grundvandet

På figur 9.10 vises et eksempel på sammenstilling af den prækvartære overflade med koncentrationsniveauet af arsen i grundvandet (Thorling, 2007). Figuren viser de steder i landet, hvor koncentrationen af arsen i grundvandet er over 5 µg/l (røde prikker) og under 5 µg/l (blå prikker) i forhold til udbredelsen af den prækvartære aflejringer. Høje koncentrationer af arsen i grundvandet er koncentreret til flere sammenhængende områder i landet; 1) områder på Vestsjælland, Fyn og det østlige Midtjylland, hvor den prækvartære overflade består af fedt tertiært ler fra Oligocæn, Eocæn og Palæocæn, 2) Lolland og det sydlige Sjælland, hvor den prækvartære overflade består af kalk og 3) Vestlig del af Limfjordsområdet, hvor der er fundet marin lerede aflejringer fra Elster. Desuden ses høje koncentrationer af arsen i grundvandet i mindre områder mange andre steder i landet.

figur9_10

Figur 9.10 Indholdet af arsen i grundvandet i Danmark i forhold til udbredelsen af prækvartære formationer. Analyserne stammer fra forskellige typer boringer: LOOP, GRUMO, indvindingsboringer og undersøgelsesboringer (Thorling, 2007).

På figur 9.11 viser nye resultater fra en undersøgelse af arsen i kalkmagasiner i Danmark (Kjøller m.fl., 2009). I figuren sammenstilles arsenkoncentrationer (arsen total og arsen V) i flere niveauer i 6 undersøgelsesboringer med den konceptuelle hydrogeologiske model for området. Arsen findes i meget lave koncentrationer i de glaciale sedimenter, med de højeste indhold under tørveaflejringerne. I de øverste meter af kalken ses et stigende indhold af arsen i grundvandet med stigende dybder. I undersøgelsen vurderes det at kilden til arsen i grundvandet i kalken skyldes en reduktiv opløsning af jeroxider.

figur9_11

Figur 9.11. Koncentrationer af As-total og As(V) i seks undersøgelsesboringer placeret syd for Køge Å set i forhold til et hydrogeologisk tværsnit (Kjøller m.fl., 2009).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *