Forord

Opdateringen af Geovejledning 7 og 2 (i det følgende benævnt ”Geovejledning nr. 2017/1 -Hydrologisk vejledning”) blev påbegyndt i efteråret 2015, og samler den tidligere Geovejledninger 7 samt Geovejledning 2 (og diverse delrapporter), som omhandler hydrologi og beregning af indvindingsoplande. Desuden er indarbejdet dele af administrative præciseringsnotater, udarbejdet i forbindelse med grundvandskortlægningen.

Projektforløbet er foregået jf. to faser:

 • Fase 1 Kravspecifikation (September 2015- December 2015)
 • Fase 2 Udførelse (Januar 2016 – December 2016)

Kravspecifikationen fra Fase 1 mundede ud i en skitse til en samlet Hydrologisk vejledning, omfattende en synopsis med forslag til opdatering af 10 vejledningsafsnit fra Geo-Vejledning 7, samt fem nye vejledningsafsnit vedr. datatilgængelighed og parameterisering, modelling i byområder, modellering af indvindingsoplande, modellering af grundvandsdannelse og genanvendelse af modeller.

Arbejdsgruppen har bestået af:

 • Hans Jørgen Henriksen, GEUS (projektleder, afsnit 5.5, 5.9, 5.10, 5.14)
 • Jens Christian Refsgaard, GEUS (afsnit 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8)
 • Anker Lajer Højberg, GEUS (afsnit 5.6, 5.7)
 • Lars Troldborg, GEUS (afsnit 5.13)
 • Torben Sonnenborg, GEUS (afsnit 5.15)
 • Simon Stisen, GEUS (afsnit 5.11)
 • Jacob B. Kidmose, GEUS (afsnit 5.12)
 • Philip Grinder Pedersen, Miljøstyrelsen (kontaktperson SVANA)
 • Anders Pytlich, Miljøstyrelsen
 • Elise Schmidt, Miljøstyrelsen
 • Janni Thomsen, Miljøstyrelsen (fra 1. oktober 2016)

Der har i forbindelse med opdateringen været afholdt to workshops i København (december 2015) og Middelfart (august 2016) med yderligere deltagelse af:

 • Bibi Gondwe, Rambøll
 • Jens Asger Andersen, Orbicon
 • Jens Østerby, Randers Kommune
 • Saschin Karan, COWI
 • Anders Refsgaard, COWI
 • Claus Iversen, Viborg Kommune
 • Kurt Møller, Danske Regioner
 • Helen Berger, COWI
 • Ole Munch Johansen, NIRAS
 • Morten Asp Andersen, SWECO
 • Paul Thorn, Rambøll
 • Thomas Vangkilde Pedersen, GEUS
 • Lisbeth Flindt Jørgensen, GEUS