1. Baggrund, formål og vision

Med udgangen af 2015 er grundvandskortlægningen i sin hidtidige udformning afsluttet, men fortsætter fra 2016 fem år frem med kortlægning af nye indvindingsoplande udenfor OSD. Der er derfor identificeret et behov for en opdatering dels med ny forskningsmæssig viden og dels på baggrund af erfaringer, der er indkommet siden sidste vejledning blev færdiggjort i 2010. Inddragelsen af interessenter har i den sammenhæng været essentiel til prioritering af arbejdet.

Det primære formål er fortsat at understøtte grundvandskortlægningen, der kræver opstilling af numeriske grundvandsmodeller. Anvendelse af numeriske grundvandsmodeller er en velegnet kortlægningsmetode til at beregne bl.a. indvindings- og grundvandsdannende oplande, indvindings- og klimascenarier, grundvandsdannelse, grundvandets alder og grundvandets strømningsretning. Nærværende geovejledning har til formål at sikre, at hydrologisk modellering relateret til kortlægningen gennemføres på et tilstrækkeligt højt fagligt niveau, og at modelleringen sker på en ensartet måde i hele landet. Det er håbet, at vejledningen desuden kan bruges til andre formål.

Visionen for opdatering af Hydrologisk vejledning har været følgende (NST, 2015):

  • Integration af relevant materiale fra Geo-Vejledning 2 (alle tre delrapporter) og Geo-Vejledning 7, inklusiv relevant fagligt vejledningsmateriale fra præciseringsnotater (porøsitet og indvindingsoplande) samt nye vejledningsafsnit omhandlende datatilgængelighed og parameterisering, hydrologisk modellering i relation til kortlægningen i urbane rum, modellering af indvindingsoplande og grundvandsdannelse samt genanvendelse og post-audit af eksisterende modeller
  • Bred involvering af interessenter i prioriteringer af vejledningsafsnit til den opdaterede vejledning med workshops med aktiv deltagelse af modellører (fra rådgivere) samt repræsentanter for slutbrugere (kommuner og regioner)
  • Dynamisk opdatering, dvs. mulighed for wiki-pedia lignende løsning eller en løsning hvor brugere kan indsende forslag opdatering af vejledningsafsnit og metoder, som en redaktør på GEUS kan tage stilling til og lave opdateringer af, når det skønnes nødvendigt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *