3.2 Hvorfor benyttes hydrologisk modellering

Behovet for hydrologisk modellering opstår i forbindelse med vandforvaltningen. Her identificeres målsætningerne for de konkrete modelleringsopgaver. Formålene med en opgave bliver ofte formuleret konkret som fx (a) at beregne indvindings- og grundvandsdannende oplande til kildepladserne i et område; (b) at vurdere vandbalancens elementer såsom nedbør, fordampning, grundvandsdannelse, grundvandstilskud og drænafstrømning til vandløb; (c) at vurdere effekten af alternative indvindingsscenarier på grundvandsmagasiner, vandløb og vådområder; (d) at vurdere grundvandets alder og strømningsretninger; eller (e) at vurdere klimaændringers effekter på vandressourcen. I de senere år har der været et voksende fokus på også at kunne vurdere (f) effekter af klimatilpasning fx LAR på vandressourcen i byområder samt (g) at vurdere effekter på grundvand og overfladevand fra jord- og grundvandsforureninger, herunder forskellige typer deponeringsanlæg.

Selvom formålene for forskellige opgaver i forbindelse med grundvandskortlægningen typisk vil være de samme og i sit udgangspunkt vil være relateret til grundvandsbeskyttelse og indsatsplaner, som forudsætter at indvindingsoplandet til en vandindvinding og grundvandsdannelsen i et område fastlægges, ender alle modelleringsopgaver med at være forskellige. Det skyldes både, at de forskellige oplande er forskellige med hensyn til bl.a. geologi, klima og datatilgængelighed, og at problemstillingerne med vandforvaltningen varierer fra sted til sted afhængig af fx forureningstrusler, interessentinteresser, konkrete handlingsmuligheder og –omkostninger. Det betyder, at hver modelleringsopgave i princippet vil være unik, og at der ofte (næsten altid) opstår overraskelser undervejs. Eftersom overraskelser kan være ganske lærerige og af stor betydning for vores viden om grundvandsforholdene i et givet område, er det vigtigt at være åben overfor, at modelleringen ikke nødvendigvis giver det forventede resultat. Dette læringselement skal betragtes som en underliggende generel målsætning i al hydrologisk modellering – i tillæg til de konkrete målsætninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *