Appendix E Vandtyper

(fra Larsen & Berger, 2006)

I forbindelse med projektet ”Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland” er der gennemført en klassificering af eksisterende udvalgte grundvandkemiske data med henblik på opstilling af grundvandstyper i kalkmagasiner i projektområdet (Larsen & Berger, 2006).

Ved etablering af klassifikationssystemet for grundvandstyper er der lagt vægt på følgende:

  • Geokemiske processer
  • Udvælgelse af parametre som påvirker vandets anvendelighed til drikkevand
  • Overskuelighed
  • Veldefinerede geografiske områder som kan henføres til geologi og hydrogeologi

Da forskellige geokemiske processer kan forekomme samtidigt i grundvandet, er der i klas­sifikationen lagt vægt på de dominerende processer, det vil sige de processer som er de væsentligste for grundvandets kemiske sammensætning, og hermed dets anvendelse som drikkevand. Da flere af de geokemiske processer ofte forekommer samtidigt i grundvandet, og ofte er koblede, er det ikke muligt at etablere et system som er fuldstændig entydigt. Dette problem kan dog reduceres ved at gøre det etablerede system fleksibelt med hensyn til navngivning af vandtyperne, se nedenstående.

Det er vurderet at hvor parametre har særlig betydning for grundvandets anvendelighed, bør disse indgå i klassifikationen af grundvandstyperne. Sådanne parametre er klorid, natrium, fluorid, sulfat, nikkel, methan og naturligt organisk stof.

Det er tilstræbt at skabe et relativt enkelt system som indeholder seks overordnede grund­vandstyper, se Tabel 1. Vandtyperne er defineret ud fra nogle primære og sekundære kendetegn, der afspejler de processer, som har givet vandtyperne deres kemiske karakte­ristika.

  • Grundvandstype 1 er Ca-HCO3 vandtypen som de fem andre vandtyper er modifi­kationer af.
  • Grundvandstype 2 er en vandtype som derudover indeholder residualt saltvand.
  • Grundvandstype 3 er grundvand som foruden opløsning af kalcit er præget af ion­bytning af natrium og calcium. Herved fremkommer en vandtype som kan beteg­nes en Na-HCO3 vandtype.
  • Grundvandstype 4 er grundvand med forhøjede koncentrationer af fluorid.
  • Grundvandstype 5 er dannet som følge af forhøjede koncentrationer af oxidations­midlerne ilt og nitrat. Denne vandtype indeholder forhøjede koncentrationer af ni­trat, sulfat, calcium og mange steder nikkel.
  • Grundvandtype 6 indeholder forhøjede koncentrationer af methan, organisk stof, ammonium samt lave koncentrationer af sulfat.

Det skal understreges at der kan forekomme grundvand, som indeholder kendetegn fra to vandtyper. Som eksempel kan nævnes at ionbytning ofte påvirker koncentrationen af fluo­rid, så en vandprøve både kan være ionbyttet og have forhøjet indhold af fluorid.

Det foreslåede klassifikationssystem er relativt enkelt og indeholder kun seks hovedtyper af grundvand. Nye vandtyper kan etableres ved kombination af navne, og eksempelvis vil grundvand som er præget af opløsning af kalcit og tilstedeværelse af residualt porevand med forhøjede koncentrationer af klorid, magnesium og fluorid, betegnes som en Ca-HCO3 vandtype med forhøjede koncentrationer af klorid, magnesium og fluorid.

Tabel 1. Definition af de opstillede grundvandstyper i kalkmagasiner i Nordøstsjælland.
tabel_e1

I Tabel 1 angiver koncentrationer med fed skrift de ioner der er lagt vægt på i defini­tionen af grundvandstypen, mens koncentrationer med normal skrift viser det normale ind­hold af andre ioner i vandtypen.

Referencer
Larsen, F. & Berger, K. 2006: Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 5. Grundvandstyper i kalkmagasinerne. GEUS rapport 2006/20.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *