Forord

Ifølge Miljømålsloven skal Miljøministeriet, Naturstyrelsen kortlægge grundvandsressourcen og foretage udpegninger af blandt andet nitratfølsomme områder og indsatsområder med hensyn til nitrat med udgangspunkt i de resultater der fremkommer af kortlægningen. Kortlægningen har foregået siden 1998 hvor amterne i henhold til Vandforsyningsloven påbegyndte grundvandskortlægningen. I forbindelse med amternes nedlæggelse ved udgangen af 2006 er opgaven overdraget til først de statslige miljøcentre, dernæst i 2010 Naturstyrelsen i Miljøministeriet og i juli 2016 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i Miljø- og Fødevareministeriet. I 2014 blev det vedtaget at Grundvandskortlægningen fortsættes i et mindre omfang frem til 2020.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har til opgave at bistå med udviklingsprojekter, faglig koordinering og udarbejdelse af vejledninger, således at grundvandskortlægningen så vidt muligt kan udføres ensartet i alle egne af landet, hvor der er tale om sammenlignelige problemstillinger. Vejledningerne udgives i en serie kaldet Geo-vejledninger og udarbejdes i samarbejde med Naturstyrelsen. Geo-vejledningerne skal blandt andet tjene som fagligt grundlag for de udbud af kortlægningsopgaver som Naturstyrelsen foretager.

Grundvandskortlægningen er beskrevet i Zoneringsvejledningen (Miljøstyrelsen 2000) og senere uddybes dele af opgaven i Administrationsgrundlaget for Miljøministeriets afgiftsfinancierede grundvandskortlægning (Miljøministeriet 2009). I Zoneringsvejledningen fremgår det at der hersker særlige forhold, hvor grundvandsmagasinerne udgøres af kalkaflejringer, og i juni 2009 blev der afholdt en temadag om grundvandskortlægning i kalkmagasiner med fokus på at beskrive kalkmagasinernes forskellighed fra andre grundvandsmagasiner i Danmark. Temadagen viste et behov for at samle hidtidige erfaringer med kortlægning af kalkmagasiner og Styregruppen for Grundvandskortlægning besluttede at nedsætte en projektgruppe med det formål at udarbejde en geo-vejledning i kortlægning af kalkmagasiner.

Projektet med udarbejdelse af Geo-vejledningen er udført af:

Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS, projektleder
Susie Mielby, GEUS
Birgitte Hansen, GEUS
Peter Roll Jakobsen, GEUS
Claus Holst Iversen, GEUS (nu Favrskov Kommune)
Anne Mette Nielsen, GEUS

I forbindelse med projektet er der nedsat en faglig følgegruppe bestående af:

Henrik Pind G. Jørgensen/Claus Arnfeldt Andersen (formand), Naturstyrelsen Ribe
Lærke Therese Andersen, Naturstyrelsen Århus
Philip Grinder Pedersen, Naturstyrelsen Storstrøm
Tony Christensen, Naturstyrelsen Roskilde
Kirstine Skov Nielsen, Naturstyrelsen Aalborg
Peter Erfurt, Naturstyrelsen Ribe
Erik Thomsen, Aarhus Universitet, Geologisk Institut
Flemming Larsen, GEUS
Kurt Klitten, GEUS
Erik Thomsen, GEUS
Peter Sandersen, Grontmij
Henrik Olsen, COWI (nu Mærsk Olie & Gas)
Niels Richardt, Rambøll

Følgegruppen har bistået med faglig kommentering af vejledningen og har deltaget i et følgegruppemøde d. 01-03-2011 hvor indholdet blev diskuteret.

Projektgruppen anbefaler at geo-vejledningen revideres, efterhånden som nye erfaringer indhentes.

18-05-2011