2.1 Generelle rammer for grundvandskortlægningen

Kortlægningen af grundvandsmagasiner sker i henhold til Zoneringsvejledningen (Miljøstyrelsen, 2000) og Administrationsgrundlaget for Miljøministeriets afgiftsfinansierede grundvandskortlægning (Miljøministeriet, 2009).

Det overordnede formål med den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning er at vurdere nitratsårbarheden, udpege nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder med hensyn til nitrat. Grundvandskortlægningen skal hermed danne baggrund for en målrettet beskyttelse af drikkevandsressourcen og skal ske på et fagligt veldokumenteret grundlag efter ensartede kriterier i hele landet (Miljøministeriet, 2009).

Kortlægningen foregår ved at afgrænse og bestemme:

  • Grundvandsmagasiner
  • Omfang af beskyttende dæklag over grundvandsmagasinerne
  • Grund- og drikkevandskemiske forhold (vandets kvalitet)
  • De hydrologiske forhold (grundvandsdannelse, strømningsforhold)
  • Arealanvendelse og forureningskilder
  • Nitratfølsomme indvindingsområder og revision af andre områdeafgrænsninger

Kortlægningen forløber altid i 5 trin som vist i Figur 2, men omfanget af hvert trin kan variere mellem de enkelte kortlægningsområder. Fordelingen af arbejde og omfang mellem Trin 1 og Trin 2 afhænger f.eks. af hvor mange informationer i form af data og tidligere udførte kortlægninger der findes for området.

Formulering af de områdespecifikke problemstillinger er vigtig, og opstilling af en geologisk forståelsesmodel og en kemisk model på eksisterende data i Trin 1 samt en rumlig geologisk model, en hydrogeokemisk, en hydrostratigrafisk model samt en grundvandsmodel i Trin 2 er vigtige redskaber til afdækningen af disse problemstillinger.

Rammerne for kortlægning af kalkmagasiner adskiller sig principielt ikke fra kortlægning af andre magasiner. Ved kortlægning af kalkmagasiner kan det dog forekomme, at vægtningen mellem forskellige inputdata er anderledes end for f.eks. sandmagasiner. Endvidere skal opmærksomheden henledes på en række særlige forhold, som bør være i fokus ved kortlægning af kalkmagasiner. Disse særlige forhold for kalkmagasiner beskrives i afsnit 2.2.

figur_2

Figur 2 . Beskrivelse af de 5 trin i grundvandskortlægningen (Miljøministeriet, 2009).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *