6. Referencer

Andersen, L.T. 1998: Undersøgelse af Øvre Kridt og Kænozoikum med fokus på saltbevægelse og jordskælv i Det norsk-danske Bassin, Jyske Rev. Processering og tolkning af refleksionsseismiske data. Kandidatopgave ved Maringeologisk Afdeling Geologisk Institut , Aarhus Universitet April 1998.

Andersen, H., Juul, K. & Nielsen, A.M. 2005: Trykforskel i nordjysk Skrivekridt – findes der adskilte grundvandsmagasiner? Geologisk Nyt 3/05.

Anderson, M.P. & Woessner, W.W. 1992: Applied Groundwater Modeling, simulation of Flow and Advective Transport.

Appelo, C.A.J. & Postma, D. 2005: Geochemistry, groundwater and pollution. Second edition. A.A.Balkema Publischers, 649 p.

Archie, G.E. 1942: The electrical resistivity log as an aid in determining some reservoir characteristics. The American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers, Petroleum Transactions, Volume 146, pages 54-62.

Atkinson, T.C. 1975: Diffuse and conduit flow in limestone terrain in the Mendip Hills, Somerset, England. IAH Congress, Huntsville, Alabama.

Bear, J. 1993: Modeling flow and contaminant transport in fractured media. In: Bear, J., Tsang, C.F. & Marsily, G.: Flow and Contaminant transport in fractured rock. London. Academic Press, pp. 1-37.

Berthelsen, O. 1987: Geologi i Aalborg området. Råstoffer – fundering – vandindvinding. Danmarks Geologiske Undersøgelse, Miljøministeriet, 1987.

Bidstrup, T. & Klitten, K. 2006: Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 1. Kortlægning af Danienkalk-Skrivekridt grænsen samt forkastninger i denne. GEUS rapport 2006/16.

Bjerager, M. 2003: Danien bryozobanker i Stevns Klint, Danmark. Ph.d-dag 2003, Geologisk Institut, Københavns Universitet. Geologisk Tidsskrift 2003 hæfte 2, pp. 29, København.

Blem, H. 2002: Carlsbergforkastningen – Historie, placering og betydning, I: Frederiksen, J.K., Eriksen, F.S., Hansen, H.K., Knudsen, C., Jørgensen, M.E., Møller, H.M.F. og Brendstrup, J. (eds.): Ingeniørgeologiske forhold i København. DGF Bulletin 19, 2002.

Chilton, P.J., Lawrence, A.R. & Barker, J.A. 1990: Chlorinated solvents in chalk aquifers: some preliminary observations on behaviour and transport. In: Chalk, Proceedings of the International Chalk Symposium, Brighton Polytechnic, 4–7 September 1989. Thomas Telford, London, 605–610.

Christensen, O. W. 1980: Hydrauliske forhold i kalkreservoir. Del 2., Vandteknik, nr. 3, 167-176, 10 p.

DGU & RH&H Consult. 1994: Geophysical borehole logging in the Danian limestone – Log stratigraphy in western part of Øresund. Øresundskonsortiet 1994.

Ditlefsen, C., Sørensen, J., Pallesen, T.M., Pedersen, D., Nielsen, O.B., Christiansen, C., Hansen, B. & Gravesen, P. 2008: Jordprøver fra grundvandsboringer. Vejledning i udtagning, beskrivelse og geologisk tolkning i felten. Geo-Vejledning 1. GEUS særudgivelse (ISBN 978-87-7871-218-9 og 978-87-7871-224-0) 108 pp + Appendix 1-2 og Bilag 1-3.

COWI. 2011: Refleksionsseismisk kortlægning, Suså-Ringsted. Naturstyrelsen Roskilde, rapport.

Erlström, M., Thomas, S.A., Deeks, N. & Sivhed, U. 1997: Structure and tectonic evolution of the Tornquist Zone and adjacent sedimentary basins in Scania and the southern Baltic Sea area. Tectonophysics 271, 191–215.

Fallesen, J. 1995: Stratigraphy and structure of the Danian Limestone on Amager, examined with geophysical investigations – especial with regard to the Carlsberg Fault. University of Copenhagen, Geological Institute (upubliceret speciale).

Foged, N., Larsen, G., Larsen, B. & Thomsen, E. 1995: An overview on engineering geological conditions at Storebælt. The interplay between Geotechnical Engineering and Engineering Geology. Volume 5, Storebælt and Øresund. Danish Geotechnical Society- Bulletin 11, 7-30.

Freeze, R.A. & Cherry, J.A. 1979: Groundwater. Prentice – Hall, Englewood. Cliffs, New Jersey, 604 pp.

Frykman, P. 2001: Spacial variability in physical properties in Upper Mastrichtian chalk outcrops at Stevns Klint, Denmark. Marine and Petroleum Geology 18. 1041-1062.

Frykman. P. 2006: Kalk-familien og dens egenskaber. ATV møde, Kalk på tværs, Sjæfergården 8. nov. 2006

Glover, R.E. 1959: The Pattern of Fresh-Water Flow in a Coastal Aquifer, J. Geophys. Res., 64(4), 457–459.

Gravesen, P. 1994: Geologisk kort over Danmark 1:50.000. Kortbladet 1312 I Odense, Geologisk basisdatakort. DGU Kortserie nr. 36.

Hansen, B., Nielsen, A.M., Iversen, C.H. & Søndergaard V. 2009a: Vurdering af grundvandsmagasiners nitratsårbarhed. Geo-Vejledning 5. GEUS særudgivelse (ISBN 978-87-7871-246-2 og 978-87-7871-247-9) 38 pp.

Hansen, B., Mossin, L., Ramsay, L., Thorling, L., Ernstsen, V., Jørgensen, J. & Kristensen, M. 2009b: Kemisk grundvandskortlægning. Geo-vejledning 6. GEUS særudgivelse (ISBN 978-87-7871-261-5 og 978-87-7871-262-2) 112 pp.

Henriksen, H.J. & Sonnenborg, T.O. 2005: Ståbi i grundvandsmodellering, GEUS.

Hickey, J.J. 1984: Field Testing the Hypothesis of Darcian Flow Through a Carbonate Aquifere. Ground Water, Vol. 22, No. 5, Sep.-Okt. 1984, 544-547, 4 pp.

Hinsby, K., Jensen, T.F. & Bidstrup,T. 2003: European reference aquifers: The limestone aquifers around Copenhagen, Denmark. Report for the EU research project BASELINE. Natural Baseline Quality of European Groundwater. A basis for Aquifer Management.

Iversen, C.H., Lauritsen, L.U., Nyholm, T. & Kürstein, J. 2008: Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1). Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning. Geo-Vejledning 2. GEUS særudgivelse (ISBN 978-87-7871-225-7 og 978-87-7871-226-4) 107 pp.

Iversen, C.H., Wernberg, T. & Nyholm, T. 2009: Test af Analytisk Element Modeller (AEM) sammenlignet med den numeriske metode til udpegning af indvindingsoplande, GEUS.

Jakobsen, P.R. 1997: Koralkalk i Øresund. Geologisk Nyt, 4, 97. 3-5.

Jakobsen, P.R. & Klitten, K. 1999: Fracture Systems and Groundwater Flow in the København Limestone Formation. Nordic Hydrology, 30 (4/5), 1999, pp. 301-316.

Jakobsen, R. 1991: Hydraulik og stoftransport I en sprækket bjergart. Rapport H9, Lossepladsprojektet. Miljøstyrelsen.

Japsen, P. 1992: Uplift in late Cretaceous and Tertiary in northern Denmark. Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1990-1991, pp. 169-182.

Japsen, P. 1993: Influence of Lithology and Neogene Uplift on Seismic Velocities in Denmark: Implications for Depth Conversion of Maps. The American Association of Petroleum Geologists Bulletin. Vol. 77.2, pp. 194-211.

Japsen, P. & Bidstrup, T. 1999: Quantification of late Cenozoic erosion in Denmark based on sonic data and basin modellin. Bulletin of the Geological Society of Denmark, 46, 1, pp. 169-182.

Jensen, L.N. & Michelsen, O. 1992: Tertiary uplift and erosion in Skagerak, Nordjylland and Kattegat. Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1990-199, . 159-168.

Jensen, N.P. 2003: Grønsandskalken på Sjælland – høj transmissivitet I lukkede kar? DGF Grundvandsmøde 18. september 2003. Geologisk Tidsskrift 2003 hæfte 2, pp. 18-19, København.

Jensen, T.F., Larsen, F., Kjøller, C. & Larsenm J.W. 2003: Nikkelfrigivelse ved pyritoxidation forårsaget af barometerånding/-pumpning. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2003.

Jessen, A. 1905: Kortbladene Aalborg og Niebe (nordlige del). Danmarks Geologiske Undersøgelse I, nr. 10.

Johnson, T. 2005: Specific Capacity – A measure of Well Performance, Well Problems, and Aquifer Transmissivity: Part 1 of 2. Water Replenishment Department. Technical Bulletin, Volume 2, Winther 2005.

Jørgensen, J.B. 2002: Nitratforurening i et kalkmagasin med frit vandspejl – et eksempel fra Thisted, Viborg Amt. ATV-møde: Kalkmagasiner som drikkevandsressource – problemer og løsningsforslag. 24. oktober 2002 Hotel Marselis, Århus. 45-56, 17pp.

Jørgensen, F., Sandersen, P. & Bakker, M. 2006: Buried valleys – nature and groundwater interests, in: Groundwater Resources in Buried Valleys – a Challenge for Geosciences. BurVal Working Group. EU Project Report. Leibniz Institute for Applied Geosciences, ISBN-10: 3-00-020194-7, ISBN-13: 978-3-00-020194-3.

Jørgensen, F., Kristensen, M., Højberg, A.L., Klint, K.E.S., Hansen, C., Jordt, B.E., Richardt, N. & Sandersen, P. 2008a: Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering. Geo-Vejledning 3. GEUS særudgivelse (ISBN 978-87-7871-227-1 og 978-87-7871-228-8) 175 pp.

Jørgensen, N.O., Andersen, M.S. & Engesgaard, P. 2008b: Investigation of a dynamic seawater intrusion event using strontium isotopes (87 Sr/86Sr). Journal of Hydrology, 348, 257-269.

Jørgensen, F. & Sandersen, P. 2009: Kortlægning af begravede dale i Danmark. Opdatering 2007-2009. Særudgivelse. ISBN 978-87-7871-259-2. Udarbejdet i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet.

Kelstrup, N. 1995: Geologisk kort over Danmark 1:50.000. Kortbladet 1312 IV Tommerup, Geologisk basisdatakort. DGU Kortserie nr. 39.

Kjøller, C., Jessen, S., Larsen, F., Postma, D. & Jakobsen, R. 2006: Binding af nikkel til og frigivelse fra naturlige kalksedimenter. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2006.

Kjøller, C., Larsen, F., Sø, H.U. & Postma, D. 2009: Arsen i kalkmagasiner i Danmark. GEUS rapport.

Klitten, K., Ploug, C. & Olsen, H. 1994: Geophysical log-stratigraphy of the København Limestone. Proceedings of the Eleventh European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Copenhagen. Bulletin of the Danish Geotechnical Society 11, Vol. 5, pp. 127-134.

Klitten, K. 2003: Log-stratigrafi for Selandien Lellinge Grønsand formationen og Kerteminde Mergel formationen. DGF Grundvandsmøde 18. september 2003. Geologisk Tidsskrift 2003 hæfte 2, pp. 20-22, København.

Klitten, K., Larsen, F. & Sonnenborg, T.O. 2006: Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, hovedrapport. GEUS rapport.

Klitten, K. & Wittrup, C.S. 2006: Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 2. Undersøgelse af saltvandsgrænsen ved hjælp af geofysisk borehulslogging. GEUS rapport 2006/17.

Knudsen C., Larsen B. & Jakobsen P.R. 1993: Geologisk beskrivelse prøve­gravninger i Øresund. Prøvegravning 3, 4, 5 og 6. DGU Kunderapport nr 12×1993.

Knudsen, C. & Klitten, K. 1995: Bybane i København Kalk. DGU Information, Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelse, nr. 3, November 1995. pp. 2-3.

Kristiansen, S.M., Christensen, F.D. & Hansen, B. 2009: Vurdering af danske grundvandsmagasiners sårbarhed overfor vejsalt. Særudgivelse fra GEUS, 107 pp.

Kruseman, G.P. & de Ridder, N.A. 2000: Analysis and Evaluation of Pumping Test Data. ILRI publication 47.

Kærgaard, H. 1988: Systematisk bearbejdning af data fra langtidsprøvepumpninger. Kompendium til efteruddannelse nr. 210. Ingeniørhøjskolen, Horsens Teknikum.

Larsen, F. & Berger, K. 2006: Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 5. Grundvandstyper i kalkmagasinerne. GEUS rapport 2006/20.

Larsen, F., Sonnenborg, T., Madsen, P., Ulbak, K.A. & Klitten, K. 2006: Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 6. Detailundersøgelser i Karlslunde værkstedsområde. GEUS rapport 2006/21.

Larsen, G. 1961: Kvantitativ petrografisk undersøgelse af nogle sjællandske Danienkalksten. Danmarks Geologiske Undersøgelse, Række 4, Bind Nr. 7, 25 pp.

Larsen, G., Frederiksen, J., Villumsen, A., Fredericia, J., Gravesen, P., Foged, N., Knudsen B. & Baumann, J. 1988: Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse. Dansk Geoteknisk Forening, DGF-Bulletin Nr. 1, ISBN: 87-983058-2-4.

Liboriussen, J., Ashton, P. & Tygesen, T. 1987: The tectonic evolution of the Fennoscandian Border Zone in Denmark. Tectonophysics, Vol. 137, pp. 21-29.

Lykke-Andersen, H. & Surlyk, F. 2004: The Cretaceous–Palaeogene boundary at Stevns Klint, Denmark: inversion tectonics or sea-floor topography? Journal of the Geological Society, London, Vol. 161, 2004, pp. 343–352.

Markussen, L.M. 2002: Grundvandsforhold i København, I: Frederiksen, J.K., Eriksen, F.S., Hansen, H.K., Knudsen, C., Jørgensen, M.E., Møller, H.M.F. og Brendstrup, J. (eds.): Ingeniørgeologiske forhold i København. DGF Bulletin 19, 2002.

MC Aalborg. 2010: Regional grundvandskemi og boringer for aktivitetsområderne 1445 Støvring og 1453 Torsted. COWI rapport.

Mielby, S., Thøgersen, C. & Thomsen, R. 1983: Kortlægning af geologiske forhold og salt grundvand i Kolind­sund/Grenå-området 1980-83. Århus amtskommune, 188 pp.

Mielby, S. & Sandersen, P. 2005: Indsatskortlægning i Nyborg-området. – Om samspillet mellem geologiske stor-skalastrukturer og forekomsten af salt grundvand. ATV-møde om Jord- og grundvandsforurening 2005, p. 353-365

Mielby, S., Ditlefsen, C. & Olesen, H. 2009: Potentialekortlægning. Vejledning i udarbejdelse af potentialekort. Geo-Vejledning 4. GEUS særudgivelse (ISBN 978-87-7871-239-4 og 978-87-7871-240-0) 70 pp

Miljøministeriet. 2009: Administrationsgrundlag for Miljøministeriets afgiftsfinancierede grundvandskortlægning. Miljøministeriet. By- og Landskabsstyrelsen.

Miljøstyrelsen. 2000: Zonering. Detailkortlægning af arealer til beskyttelse af Grundvandsressourcen. Vejledning Nr. 3, 2000. Miljøstyrelsen. Miljø- og Energiministeriet.

Miljøstyrelsen, 2006: Radioaktive isotopes in Danish drinking water. Eds.: Sven P. Nielsen Risø National Laboratory. Working Report No. 11 2006.

Nielsen, A.T. 2010: Danmarks geologiske udvikling fra 1.450 til 65 Mio. år før nu. Geoviden, Geologi og Geografi, nr 2, Geocenter Danmark.

Nielsen, K.A. 2007: Fractured aquifers – Formation Evaluation by Well Testing. Trafford Publishing.

Nielsen, K.S. & Jørgensen, J.B. 2008: Lavpermeable horisonter i skrivekridtet – Fase A. Faglig rapport, Miljøministeriet, Miljøcenter Aalborg, Team Grundvand.

Nielsen, L., von Brockdorff, A.S., Bjerager, M. & Surlyk, F. 2009: Three-dimensional architecture and development of Danian bryozoan mounds at Limhamn, south-west Sweden, using ground-penetrating radar. Sedimentology (2009) 56 pp. 695–708.

Nielsen, L.H. & Japsen, P. 1991: Deep wells in Denmark 1935 – 1990. Lithostratigraphic subdivision. DGU Serie A, nr 31. pp 178.

Nordjyllands Amt. 2005: Aktivitetsområde 19. Regional grundvandskemi. Hedeselskabet.

Norling, E. & Bergström, J. 1987: Mesozoic and Cenozoic tectonic evolution of Scania, southern Sweden. Tectonophysics, Vol. 137. 7-19.

Nygaard, E. 1993: Denmark. In: Downing, R.A., Price, M. & Jones, G.P. (eds.): The Hydrogeology of the Chalk of North-West Europe. Oxford Science Publications, Oxford, pp. 186-207.

Odense Vandselskab. 2006: Water Vision. Kildepaldsundersøgelse ved Lindved.

Olsen, H. & Nielsen, U.T. 2002: Logstratigrafisk inddeling af kalken i Københavns-områder, I: Frederiksen, J.K., Eriksen, F.S., Hansen, H.K., Knudsen, C., Jørgensen, M.E., Møller, H.M.F. & Brendstrup, J. (eds.): Ingeniørgeologiske forhold i København. DGF Bulletin 19, 2002.

Olsen, H., Lauritzen, S. E., Arildskov, N. P., Christiansen, C. & Lund, T. 2005: Naturbetingede saltvandsproblemer ved Mørkskov Vandværk? ATV-møde om Jord- og grundvandsforurening 2005, p. 417-428.

Parker, T.J. & McDowell, A.N. 1951: Scale Models as Guide to Interpretation of Saltdome Faulting. Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists. Vol. 35 nr. 9, pp. 2076-2094, 19 pp.

Pedersen, T. 2001: Selandien-aflejringerne på Midtsjælland og deres hydrologi. Baseret på geofysisk logtolkning. Upubl. Speciale, Geologisk Institut, Københavns Universitet.

Poulsen, L.H., Wittrup, C.S., Klitten, K. & Larsen, F. 2006: Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 3. Undersøgelse af saltvandsgrænsen med transiente elektromagnetiske (TEM) sonderinger. GEUS rapport 2006/18.

Price , M., Downing, R. A. & Edmunds, W. M. 1993: The Chalk as an aquifer. In:

Downing, R.A., Price, M. & Jones, G.P. (eds.): The Hydrogeology of the Chalk of North-West Europe. Oxford Science Publications, Oxford, pp. 35-58.

Rambøll. 1999: Kilde VI. Kildepladsundersøgelse. Københavns Vand, rapport.

Rambøll. 1999: Final Report Reflection seismic investigations. Malmö City Tunnel, rapport.

Rambøll, Hannemann & Højlund. 1995a: Sikring af drikkevandsressourcen. Delrapport 6. Geofysiske undersøgelser. Frederiksberg Kommune, rapport.

Rambøll, Hannemann & Højlund. 1995b: Hvidovre Vandforsyning. Geofysiske undersøgelser. Hvidovre Kommune, rapport.

Rasmussen, K.R. 2002: Kalk og kalkhydrologi, ATV-møde, oktober 2002.

Rasmussen, L.L. & Andersen, C. 1994: The value of high resolution seismic to establish a geological model, exemplified by a study for a planned bridge and tunnel between Denmark and Sweden Preprint of papers: Modern Geophysics in Engineering Geology. The Engineering group of the Geological Society, 93-103.

Refsgaard, J.C., Troldborg, L., Henriksen, H.J., Højberg, A.L., Møller, R.R. & Nielsen, A.M. 2010: God praksis i hydrologisk modellering. Geo-vejledning 7. GEUS særudgivelse (ISBN 978-87-7871-280-6 og 978-87-7871-281-3) 56 pp. + Appendix A-F.

Sigurdsson, T. & Overgaard, T. 1998: Application of GPR for 3-D visualization of geological and structural variation in a limestone formation. Journal of Applied Geophysics 40 (1998) pp. 29–36.

Sonnenborg, T.O. 2006: Vandressource- og stoftransport-modellering i kalk: Status og muligheder. ATV-møde, 8. nov. 2006.

Stenestad, E. 1976: Københavnsområdets geologi især baseret på citybaneundersøgelserne. Geological Survey of Denmark, 3 Række 45, 1–149.

Stenestad, E. 1982: Karst. Varv, 4, pp. 113-119.

Stenestad, E. 2006: Fluviokarst in the top of the Maastrichtian chalk at Rørdal, Northern Jutland, Denmark. Bulletin of the Geological Society of Denmark, vol. 53, pp. 113-119.

Surlyk, F. & Lykke-Andersen, H. 2007: Contourite drifts, moats and channels in the Upper Cretaceous chalk of the Danish Basin. Sedimentology (2007) 54, pp. 405–422.

Surlyk, F., Damholt, T. & Bjerager, M. 2006: Stevns Klint, Denmark: Uppermost Maastrichtian chalk, Cretaceous-Tertiary boundary, and lower Danian bryozoan mound complex. Bulletin of the Geological Society of Denmark, Vol. 54, pp. 1-48.

Sørensen, T. 1977: Kalkboringers specifikke kapacitet. Vandteknik nr. 3.

Sørensen, T. 1983: Permeabilitetsforhold i danske kalkbjergarter i relation til geohydrologisk undersøgelsesmetodik og vandindvindingsteknik. Licentiatarbejde nr. 3. Institut for Teknisk Geologi. Danmarks Tekniske Universitet.

Thomsen, E. 1976: Depositional enviroment and development of Danian bryozoan biomicrite mounds (Karleby Klint, Denmark), Sedimentology 23, 485-509.

Thomsen, E. 1995: Kalk og kridt I den danske undergrund. I: Nielsen, O.B. (Ed.). Danmarks geologi fra Kridt til i dag. Aarhus Geokompendier Nr. 1. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. ISSN 1396-1578, 290 pp.

Vangkilde-Pedersen, T. 2010: Kravspecifikation for udførelse af geofysisk borehulslogging i forbindelse med den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. GEUS. 21 pp.

Vangkilde-Pedersen, T. & Olsen, H. 1997: Grundvandssænkning – hvad sker der med saltvandsgrænsen, og kan det måles? Særtryk fra Vandteknik nr. 3.

Vejbæk, O.,V. & Britze, P. 1994: Geological map of Denmark, 1:750000. Top pre-Zechschtein (two-way traveltime and depth), Geological Survey of Denmark. Map series no. 45.

Viborg Amt. 2003: Kortlægning af grundvandsressourcen i et område i NØ-Salling.

Watertech. 2005: Strontium i grundvand & drikkevand i Roskilde Amt.

Ødum, H. 1935: Grundvand og vandindvinding. DGU, nr. 3 række 25, Kbh. pp. 5-36.

ØLC. 1995: The Øresund Link. Digest of geophysical borehole logging in the Danian limestone. Øresundskonsortiet 1995.

Århus Amt. 2004: Vandressourceredegørelse for Djurs Nord 2004.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *