1. Indledning

Modeldatabasen er en fælles offentlig data til lagring af geologiske modeller. Den er oprindeligt udviklet i et samarbejde mellem GEUS og de tidligere amter og har primært til formål at lagre og udveksle rumlige geologiske og hydrostratigrafiske modeller m.v.

Databasen har til formål at sikre lagring af geologiske modeller på en ensartet måde, således at modeller eller dele af modeller løbende kan genbruges og udbygges, i takt med at nye data indsamles. Derved er databasen et vigtigt led i lagringen af data fra den igangværende grundvandskortlægning.

Med henblik på at udveksle erfaringer og målrette den videre udvikling af databasen er der i 2008 nedsat en følgegruppe for modeldatabasen med repræsenter fra Naturstyrelsen, GEUS og udviklere af modelsoftware.

Databasen tilgås fra internettet og rummer overordnet følgende modeltyper:

  • Geologiske forstĂĄelsesmodeller
  • Rumlige geologiske modeller
  • Hydrostratigrafiske modeller
  • Lagmodeller for grundvandsforekomster

Det er endvidere muligt at lagre og downloade eksterne datafiler knyttet til de enkelte modeller. Dette omfatter bl.a. mulighed for at lagre numeriske grundvandsmodeller og GIS data.

I modeldatabasen lagres interpolerede flader i en grid-struktur bestående af dataceller med en prædefineret størrelse og et geografisk startpunkt. Til hvert grid (grid-struktur) kan der være knyttet flere interpolationer (f.eks. topkoter, bundkoter og grundvandspotentialer), disse betegnes som gridbånd. Betegnelsen er gennemgående i denne vejledning. Til hver interpolation / tema (gridbånd) kan endvidere være knyttet et sæt punktdata, som typisk repræsenterer det primære sæt af datapunkter, der er grundlag for interpolationen.

Nærværende Geo-Vejledning omfatter dels en vejledning i praktisk brug af databasen, dels et tilhørende appendiks med beskrivelse af database format og ekstra IT-værktøjer til hjælp ved inddatering af modeller. For vejledning i opstilling og dokumentation af geologiske modeller henvises i øvrigt til Geo-Vejledning 3, /1/ og Dokumentation af informationer om modeller -sikring af fremtidig genanvendelse, /2/.

GEUS 01-06-2012

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *