7.1 Beskrivelse af model samt upload af supplerende data

En model, der uploades til modeldatabasen, vil i f√łrste omgang ikke kunne ses i modelbrowseren, men kan enten tilg√•s via den URL, som modtages i en e-mail efter upload af modellen, eller ved efterf√łlgende at g√• ind under menupunktet

Her vælges fra en bruttoliste den model, der skal redigeres. Man skal dog være logget på med en e-mail konto, der svarer til den, der er angivet i PC modellen enten for konsulent eller dataejer for den pågældende model, for at få adgang til at redigere modellen, se evt. bilag 1.

Herefter m√łder man registreringsmenuen, der giver f√łlgende muligheder for at registrere oplysninger:

figur_17

Figur 17: Menu til supplerende registrering og beskrivelse af model samt til upload af supplerende datafiler. N√•r alle data er registrerede g√łres modellen offentlig tilg√¶ngelig ved hj√¶lp af nederste checkboks.

Foruden ovenstående skal rapport tilknyttet de enkelte modeller uploades direkte til rapportdatabasen, hvorfra man kan knytte rapporten til en i forvejen indlæst model, se afsnit 7.1.13.

7.1.1 Generelle data

Det er besluttet, at modeller skal have et vist minimum af metadata, for at de skal v√¶re tilg√¶ngelige p√• Modeldatabasen. For at modellen kan blive offentlig tilg√¶ngelig, skal brugeren efter upload sikre, at metadata er angivet i tilstr√¶kkelig omfang, og hvis ikke skal disse angives via hjemmesiden. Endelig skal brugeren godkende, at modellen offentligg√łres.

De registrerede metadata kan ses under menupunktet generelle data. Eksportfunktionerne i de eksisterende eksterne modelleringsprogrammer eksporterer metadata i varierende grad. Det vil derfor altid v√¶re tilr√•deligt at g√• ind under Generelle data og tjekke data, inden modellen g√łres tilg√¶ngelig. Bem√¶rk at rettigheder til at editere en model knytter sig til e-mailkonto for hhv. Konsulent og Ejer. Se endvidere afsnit 7.1.4.

figur_18

Figur 18: Generelle oplysninger om en model. For at editere disse trykkes ‚ÄĚRet‚ÄĚ

Hvis der er s√¶rlige bindinger p√• brugen af modellen, kan disse specificeres som en licenstekst. Hvis man samtidig markerer ‚ÄĚAktiv√©r betingelser‚ÄĚ, vil en bruger, der efterf√łlgende downloader den p√•g√¶ldende model, blive bedt om at acceptere betingelserne, inden modellen kan downloades. N√•r metadata er indtastet, klikkes p√• ‚ÄĚGem‚ÄĚ knappen, hvorefter data gemmes i databasen.

7.1.2 Navne på flader og punkter

Navne / beskrivelser af de flader og punkter som udg√łr en model bliver som udgangspunkt overf√łrt ved indl√¶sning af modellen til modeldatabasen. Finder man at beskrivelsen ikke er tilstr√¶kkelig pr√¶cis eller ved en fejl er udeladt, kan man efterf√łlgende g√• ind og rette beskrivelserne, jf figur 19.

figur_19

Figur 19: Menuer til rettelse af navne / beskrivelse af flader og punkter. F√łrste valgmenu er opdelt i hhv. Digitale punkter, Geologiske flader og hydrostratigrafiske flader.

7.1.3 Knytning til lag i DK model

Ofte √łnskes angivet hvordan lagene i en lokal model korrelerer med lagene i den landsd√¶kkende DK-model. Det kan g√łres via knappen Knytning til lag i DK model, og sker ved hj√¶lp af nedenst√•ende menuer, figur 20.

figur_20

Figur 20: Menuer til knytning af lag i lokal model til lagene i den landsdækkende DK model.

7.1.4 Rettigheder og brugerstyring

I menuen brugerstyring til ovenst√•ende kan tildeles rettigheder til beskrivelse af lag og punkter og til knytning til lag i DK model. Det sker vha. nedenst√•ende menu. √ėvrige editerings-rettigheder knytter sig til e-mailkonto for ejer og konsulent p√• modellen, se generelle oplysninger afsnit 7.1.1.

Man kan i menuen også give rettigheder til at videregive editeringsrettigheder. De personer der skal have rettigheder skal i forvejen være oprettede som bruger i modeldatabasen.

figur_21

Figur 21: Menuer til brugerstyring. Her kan tildeles rettigheder til beskrivelse af lag og punkter og til knytning til lag i DK model. √ėvrige editerings-rettigheder knytter sig til e-mailkonto for ejer og konsulent p√• modellen se generelle oplysninger afsnit 7.1.1.

7.1.5 Upload af geologisk forståelsesmodel

En geologisk forståelsesmodel vil som regel bestå af tegninger, profil-skitser og lignende, der viser forekomsten af lag og flader samt lag-relationer for modellen. Formatet er varierende, og den geologiske forståelsesmodel lagres derfor som eksterne filer, f.eks. tegninger eller tekstdokumenter med figurer.

figur_22

Figur 22: Menu til indlæsning af filer / tegninger eller dokumenter, der beskriver en geologisk forståelsesmodel. Hvis forståelsesmodellen er beskrevet som del af den samlede afrapportering af modellen, kan man indlæse en kommentar, der henviser til hovedrapporten (uden samtidig at skulle uploade en fil).

7.1.6 Registrering af lag og flader for en digital geologisk model

Efter indl√¶sning af en pcModel skal man knytte de digitale flader sammen til lag, med mindre dette allerede er gjort i pcModellen, se bilag 1. Da flade og punktdata i en rumlig geologisk model ikke n√łdvendigvis er tilknyttet et bestemt lag, skal man ved registrering af en geologisk model f√łrst markere, hvilke af alle de indl√¶ste flader og punkter, der rent faktisk tilh√łrer den geologiske model.

figur_23

Figur 23: Tilknytning af flader og evt. andre gridbånd til en digital geologisk model.

Ved tilknytning af de enkelte flader og andre relaterede gridb√•nd flyttes disse med knappen ‚ÄĚTilf√łj‚ÄĚ til den √łvre del af menuen (Figur 23). Herefter kan man danne lag for den geologiske model ud fra de valgte flader ved at trykke p√• knappen ‚ÄĚDan / Ret lag‚ÄĚ, hvorved man kommer til menuen ‚ÄĚadministration af lag‚ÄĚ.

figur_24

Figur 24: Menu til administration af lag.

I menuen til administration af lag kan man ud fra modellens flader tilf√łje lag til lagf√łlgen, rette lag og slette lag. Tilf√łjelse og rettelser sker fra nedenst√•ende undermenu, se Figur 25. Endvidere kan man med piltasterne til h√łjre p√• Figur 24 angive r√¶kkef√łlgen af lagene.

figur_25

Figur 25: Undermenu til oprettelse og redigering af lag.

I undermenuen til oprettelse / rettelse af lag skal man give laget et sigende navn og kan desuden angive en beskrivelse. Herunder skal man tilknytte flader for hhv. top og bund af laget. Dette g√łres ved at v√¶lge blandt de til r√•dighed v√¶rende flader (gridb√•nd). Desuden kan man fra en menu med DGU-symboler angive den dominerende lithologi for laget, hvis dette er defineret som et lithologisk ensartet lag. Hvis laget best√•r af vekslende lithologier (en pixelmodel) og disse findes i et gridb√•nd, kan man knytte dette til laget i stedet.

7.1.7 Registrering af lag for en hydrostratigrafisk model

En hydrostratigrafisk model er pr. definition bygget op af lag i mods√¶tning til en digital geologisk model, der kan indeholde flader, som ikke er knyttet til et bestemt lag. Registrering af hydrostratigrafiske lag foreg√•r p√• samme m√•de som registrering af de geologiske lag. Dog skal man ikke f√łrst tilknytte flader (og andre gridb√•nd) til modellen, da en flade implicit er tilknyttet, n√•r den er del af et hydrostratigrafisk lag. Man bliver derfor ledt direkte til administration af lag, svarende til menuen Figur 24. I forhold til en geologisk model er det muligt at knytte supplerende temaer (gridb√•nd) til en hydrostratigrafisk. P.t. kan man tilknytte f√łlgende supplerende temaer:

  • M√•lt potentiale
  • Vertikal og horisontale hydrauliske ledningsevner
  • Transmissivitet
  • Ler procent

7.1.8 Registrering af lag for grundvandsforekomster

Lag, der er knyttet til grundvandsforekomster, registreres på samme måde som lag, knyttet til hydrostratigrafiske modeller, jf. ovenstående.

Til lagmodeller for grundvandsforekomster kan man i forhold til de geologiske modeller supplerende tilf√łje temaer (gridb√•nd) for

  • Distribueret vandkvalitet
  • M√•lt potentiale

7.1.9 Lagring af numeriske grundvandsmodeller

Modeldatabasen er primært udviklet til lagring af rumlige geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Databasen er således ikke udviklet til stringent lagring af grundvandsmodeller. Da der ofte udvikles numeriske grundvandsmodeller for de områder, hvor der er opstillet geologiske og hydrostratigrafiske modeller, er der givet mulighed for, at modeldata for numeriske grundvandsmodeller kan lagres i samlede zip filer. Beskrivelsen kan indeholdes i zip-filen eller oploades som et separat dokument, se figur 26.

figur_26

Figur 26: Menu til indl√¶sning af filer med data fra numeriske grundvandsmodeller. Data b√łr indl√¶ses som samlede zip-filer, der skal indeholde en beskrivelse af model-setup og softwareplatform m.m. Alternativ kan beskrivelsen uploades som et separat dokument.

7.1.10 Lagring af relaterede GIS data

Ikke alle digitale temaer og kartografiske elementer, der benyttes ved opstilling af en geologisk model, kan lagres direkte i modeldatabasen. Derfor er der √•bnet op for, at man kan lagre supplerende GIS-temaer, der er brugt ved modelleringen, og som kan v√¶re nyttige, hvis der senere skal bygges videre p√• modellen. GIS-data b√łr lagres samlet i Zip-filer, og det anbefales, at der prim√¶rt benyttes Arc shape-filer, da disse kan √•bnes af de fleste GIS-programmer og modelleringsv√¶rkt√łjer. I zip-filen b√łr endvidere v√¶re en beskrivelse af de enkelte temaer og deres oprindelse. Upload sker ved fra nedenst√•ende menu at v√¶lge fil(er) fra PC. Endvidere kr√¶ves det, at der er knyttet en beskrivelse til den fil, man indl√¶ser.

figur_27

Figur 27: Menu til indlæsning af relaterede GIS-filer.

7.1.11 Dataark for modellen

I forbindelse med registrering af metadata for en model, kan man desuden uploade et prædefineret regneark med supplerende metadata for modellen. Dette regneark anvendes bl.a. i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning, og brugen af dette er nærmere beskrevet i rapporten : Dokumentation af informationer om geologiske modeller.pdf, der kan downloades fra modeldatabasens startside:www.geus.dk/modeldb

7.1.12 Endelig offentligg√łrelse af model

N√•r alle data er registrerede, g√łres modellen offentlig tilg√¶ngelig ved hj√¶lp af nederste checkboks i menuen Figur 17, herved kan den ses i den offentlige modelbrowser og downloades derfra.

7.1.13 Upload af modelrapporter til rapportdatabasen

Foruden ovenst√•ende data skal rapporter, tilknyttet de enkelte modeller, indl√¶ses direkte i rapportdatabasen, hvorfra man kan knytte rapporten til en i forvejen indl√¶st model. Indledende skal man oprettes som bruger p√• rapportdatabasen. Dette g√łres ved at sende en foresp√łrgsel til Jupiters postkasse, GEUS p√• jupiter@geus.dk. Endvidere skal modellen som n√¶vnt v√¶re indl√¶st og gjort offentlig i forvejen, se ovenst√•ende.

Rapportdatabasen kan bl.a. tilg√•s via http://www.geus.dk/digital_data_maps/. Fra menuen i kortets h√łjre hj√łrne v√¶lges Upload/ret egne data., hvorefter man logger ind. Man v√¶lger s√• Opret ny rapport, hvorved metadata for den enkelte rapport kan indl√¶ses. Nederst i inddaterings-formularen kan man knytte en indl√¶st model til rapporten.

figur_28

Figur 28: Nederste del af inddaterings-menu til rapportdatabasen. Ved at klikke Tilf√łj geologisk model f√•r man adgang til indl√¶ste, offentlige modeller i modeldatabasen og kan v√¶lge den model, der knytter sig til rapporten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *