Forord

Med Folketingets vedtagelse af tillæg til Vandforsyningsloven i 1998 blev det besluttet, at der over en årrække skulle foretages en kortlægning af grundvandsforekomsterne i Danmark med henblik på fremtidig beskyttelse. Kortlægningen blev i 2003 indbygget i Miljømålsloven, og blev indtil 2006 udført af de nu nedlagte amter.

Administrationen af kortlægningsopgaven videreførtes nu af statens miljøcentre, dernæst i 2010 af Naturstyrelsen i Miljøministeriet og i juli 2016 af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i Miljø- og Fødevareministeriet. I 2014 blev det vedtaget at Grundvandskortlægningen fortsættes i et mindre omfang frem til 2020.

GEUS’s Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning fik til opgave at bistå med udviklingsprojekter, faglig koordinering og udarbejdelse af vejledninger, således at kortlægningen så vidt muligt kunne udføres mere ensartet, hvor der er tale om sammenlignelige problemstillinger. Vejledningerne udgives i en serie kaldet Geo-Vejledninger, og skal blandt andet kunne tjene som fagligt grundlag for de udbud af kortlægningsopgaver, som miljøcentrene foretager. Vejledningerne udarbejdes i samarbejde med de statslige miljøcentre.

I foråret 2008 har Styregruppen for den nationale grundvandskortlægning vedtaget at nedsætte en projektgruppe med det formål at udarbejde en vejledning om potentialekortlægning. Geo-Vejledningen skal sammenfatte arbejdsprocessen ved etablering af potentialekort. Det er hensigten, at vejledningen kan benyttes til at opnå et ensartet og robust beslutningsgrundlag i forbindelse med vurdering af grundvandets strømningsretning, forureningstrusler og behovet for grundvandsbeskyttelse m.m.

Arbejdet, der er udført ved GEUS med deltagelse af ekstern konsulent, er udført af:

Susie Mielby, GEUS, projektleder
Claus Ditlefsen, GEUS
Henrik Olesen, Orbicon

I forbindelse med projektet blev der nedsat en faglig følgegruppe med erfaring inden for pejlinger og potentialekortlægning.

Følgegruppen har bestået af:

Søren Tygesen Miljøcenter Ringkøbing
Anne Esbjørn Miljøcenter Ribe
Mette Klemen Moser Miljøcenter Roskilde
Lisbeth Lauritsen Miljøcenter Odense
Thomas Nyholm Miljøcenter Århus
Jeppe Bender Jørgensen Miljøcenter Aalborg
Carsten Reiter Miljøcenter Odense
Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Miljøcenter Odense
Joachim Mahrt Miljøcenter Roskilde
Holger Lyngklip Strøm Region Midtjylland
Christian Andersen Videncenter for Jordforurening
Gyrite Brandt Kommunernes Landsforening
Martin Hansen GEUS, Geologisk datacenter