4.2 Fremtidigt pejleprogram (overvågning)

For at kunne overvåge den tidslige udvikling i grundvandsmagasinets potentiale, og herunder vurdere eventuelle sæsonvariationer, skal der udarbejdes et pejleprogram. Programmet kan med fordel opstilles i forbindelse med udarbejdelse af potentialekortet, da alle relevante data er ”på bordet”, og der er overblik over hele området på én gang. På den måde vil man også kunne sikre, at kommende potentialekort bliver af god kvalitet.

anbefaling_s44

Omfanget af dette pejleprogram vil være afhængigt af de forventede variationer i grundvandspotentialet.

For at opnå et bedre kendskab til årstidsvariationerne, vil det ofte være nødvendigt indledningsvist at pejle forholdsvist ofte. Herefter kan pejleintensiteten eventuelt mindskes, såfremt der kun er ringe variationer i vandspejlet.

Mulige elementer i en løbende overvågning:

  1. en pejling efter en lang periode (f.eks. 5 år) i alle boringer
  2. en årlig pejling i mange udvalgte boringer
  3. sæsonbetinget pejling (f.eks. 4 gange årligt) i nogle udvalgte boringer
  4. kontinuerte pejlinger i få boringer

a) en pejling i alle boringer efter en længere periode vil være en overvågning, der typisk opstilles for et grundvandsmagasin med et forholdsvis kontinuert vandspejl uden sæsonvariationer og uden nævneværdig indvinding. Den tilbagevendende pejling efter f.eks. 5 eller 10 år skal vise en overordnet trends i vandspejlet for eksempel på grund af ændrede nedbørsforhold.

b) en årlig pejling i udvalgte boringer benyttes som overvågning for et grundvandsmagasin med mindre sæsonvariationer, der ikke ændrer strømningsretningen, men hvorfra der foregår en væsentlig indvinding, som ved ændringer kan ”rykke” på potentialebilledet. Ofte kan vandforsyningernes pejlinger, som udføres som en del af tilladelsesvilkårene, indgå.

c) sæsonbetingede pejlinger (minimum 4 stk. jævnt fordelt over året) benyttes som overvågning i et grundvandsmagasin med tydelige årstidsvariationer i dele af magasinet (typisk terrænnære magasiner), og hvor nedbørsændringerne over året giver et ændret strømningsmønstret for grundvandet.

d) de kontinuerte pejlinger benyttes som overvågning i de dele af grundvandsmagasinet, hvor det er essentielt at følge udviklingen i vandspejlet tæt, f.eks. i forbindelse med større indvindinger. Det foregår ofte rent praktisk ved opsætning af dataloggere i boringerne. Dataloggere kan også med fordel installeres i pejleboringer, hvor udviklingen i vandspejlet er typisk for udviklingen i hele grundvandsmagasinet (en masterkurve). Det nationale pejlenet (se afsnit 4.4) er opbygget af udvalgte boringer, hvor der er opsat en datalogger.

Ofte vil et pejleprogram til løbende overvågning være en kombination af ovennævnte elementer, hvor der f.eks. er opstillet dataloggere i udvalgte boringer og samtidig foregår en årlig pejlerunde.

Det skal bemærkes, at mange vandforsyninger, som en del af tilladelsesvilkårene udfører jævnlige pejlinger i vandforsyningens indvindingsboringer, og at et eventuelt pejleprogram bør tage hensyn til dette.

I næste afsnit redegøres nærmere for hvordan et fremtidigt pejleprogram kan opstilles.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *