5.3 GIS-tabeller med data

Ved afrapporteringen af data anbefales det så vidt muligt at anvende de standard-konventioner og dataformater, som forefindes i de originale databaser, f.eks. i Jupiter databasen.

Nøglefelter i data
Da GIS-tabellerne kan genbruges i andre – senere – sammenhænge, anbefales det, at GIS-tabellerne, jf. tabel 5.3, indeholder en række gennemgående felter. Det drejer sig om følgende 5/7 felter:

 • Værdi
 • DGU-nr (format som i Jupiter databasen)
 • Indtagsnummer (format som i Jupiter databasen)
 • Navn på vandførende referencelag (se tabel 5.2)
 • Navn på magasin
 • Navn på kortlægning
 • Tidsperiode (for produktion)

I afsnit 6 og 7 er der givet en række eksempler på, hvordan nøglefelterne kan udnyttes til at sammenstille eksisterende potentialekortlægninger.

Udover de gennemgående felter kan det anbefales, at de enkelte tabeller indeholder en række felter, der blandt andet dokumenterer de valg, der er gjort under dataudvælgelsen.

Nedenfor er listet forslag til de datafelter, som de enkelte tabeller som minimum skal indeholde:

Boringspunkter
Borings- og indtagstabellen indeholder alle boringer/indtag inden for potentialekort-området. Endvidere indeholder filen en række overordnede informationer om pejlingerne tilknyttet den enkelte boring. Tabellen navngives XX_bor_YY, hvor XX refererer til typen af potentialekort eller modellag og YY angiver områdenavnet. Tabellen indeholder som minimum følgende felter:

 • DGU nr
 • Indtagsnr
 • Koordinater
 • Kommentar
 • Kvalitet af boringsoplysninger
 • Kvalitet pejleserie
 • Terrænkote
 • Boredybde
 • Indtag top
 • Indtag bund
 • Magasinbjergart
 • Antal pejlinger
 • Dato for boringen
 • Data oprindelse (navn og sti til database)
 • Medtag (Tilvalgt/fravalgt boring)

Pejlepunkter
Tabellen med pejlepunkter navngives XX_pej_YY, hvor XX og YY angives som ovenstående. Det skal bemærkes at der ofte vil være flere pejletabeller: f.eks. en for seneste pejling, en for synkronpejlinger o.s.v. Disse tabeller foreslås her repræsenteret ved en ”brutto” tabel, som indeholder følgende felter:

 • DGU nr
 • Indtagsnr
 • Koordinater
 • Terrænkote
 • Kommentar
 • Dato for pejlingen
 • Vandspejlskoten
 • Data oprindelse (navn og sti til database)
 • Medtag (Tilvalgt/fravalgt pejling)

Støttepunkter
Tabel med de oprettede støttepunkter navngives XX_stp_YY, hvor XX og YY angives som ovenstående. Det skal bemærkes, at der ofte vil være flere støttepunkttabeller: en for vandløbsstøttepunkt, en for kyststøttepunkt o.s.v.

Disse tabeller foreslås her repræsenteret ved en ”brutto” tabel, som indeholder følgende felter:

 • Koordinater
 • Vandspejlskote
 • Kommentar
 • Data oprindelse (kystlinie, vandløb, osv.)

Vandspejlskoter samlet
Den samlede tabel som der skal interpoleres over. Filen navngives XX_vsk_YY, hvor XX og YY angives som ovenstående. Tabellen indeholder følgende felter:

 • DGU nr.
 • Indtagsnr.
 • Koordinater
 • Vandspejlskote
 • Dato
 • Data oprindelsen (pejling, dato, kystlinie, vandløb, osv.)

Potentialelinier
Tabellen indeholder de konturerede potentialelinier. Den navngives XX_pot_YY, hvor XX og YY angives som ovenstående. Tabellen indeholder følgende felter:

 • Værdier for potentialelinier
 • Områdenavn

Grids
Filen indeholder det interpolerede grids. Den navngives XX_grd_YY, hvor XX og YY angives som ovenstående. Da filen er et grid, kan den (på nogle formater) ikke tilskrives kolonner med specifikt indhold.

Gridpunkter
Tabellen dannes fra det primære grid og indeholder potentialekoten i hver gridcelle repræsenteret ved et punkt. Den navngives XX_grp_YY, hvor XX og YY angives som ovenstående. Tabellen indeholder følgende felter:

 • X (UTM værdi for gridcelle)
 • Y (UTM værdi for gridcelle)
 • Z (vandspejlskote)

Grundvandsskel
Tabellen indeholder udarbejdede grundvandsskel, det vil sige optegnede liniestykker. Den navngives XX_gsk_YY, hvor XX og YY angives som ovenstående. Tabellen indeholder:

 • Områdenavn

Strømpile
Tabellen indeholder optegnede strømpile, som skal viser strømningsretningen. Den navngives XX_pil_YY, hvor XX og YY angives som ovenstående. Tabellen indeholder følgende felter:

 • Områdenavn

Forslag til supplerende data
Tabellen indeholder forslag til boringer, der bør pejles og/eller indmåles, således at potentialekortet kan forbedres i datasvage områder. Tabellen navngives XX_sup_YY, hvor XX og YY angives som ovenstående. Tabellen indeholder:

 • DGU nr.
 • Indtagsnr
 • Databehov-pejling (ja / nej)
 • Databehov-indmåling (ja / nej)
 • Kommentar

Forslag til pejleprogram
Tabellen indeholder forslag til boringer, der bør indgå i et pejleprogram. Endvidere markeres eventuelt ”masterboring”. Tabellen navngives XX_ppr_YY, hvor XX og YY angives som ovenstående. Tabellen indeholder følgende felter:

 • Magasinnavn
 • DGU nr
 • Indtagsnr
 • Pejlefrekvens
 • Masterboring (ja / nej)
 • Oplysning om boringen indgår i eksisterende pejleprogram (vandværksboringer, nationalt program mv.)

anbefaling_s57

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *