7.4 Sammenstilling af potentialegrid

Hvis grid-cellerne fra potentialekortet skal sammenstilles for flere kort, så skal der på samme vis foretages de nævnte overvejelser, som er anført i afsnit 7.1. Der skal være sammenlignelighed med hensyn til samme vandførende lag, samme tidsperiode, samme diskretisering og samme layout. Det skal i den forbindelse sikres, at de to grids ikke har en større udbredelse end det område de oprindeligt er udarbejdet for. Eventuelt skal de ved hjælp af GIS beskæres med et polygon, der repræsenterer deres gyldighedsområde

I nedenstående eksempel, figur 7.2, er vist grid-celler fra samme to grundvandsmagasiner, som er illustreret i figur 7.1, og som begge ligger i samme vandførende lag. Griddene er farvelagt efter samme skala.

figur_7_2

Figur 7.2 Eksempel på sammenstilling af potentialegrid for ”Magasin 3” og ”Magasin 8”.

Havde der – modsat her - været tale om to kortlægninger, der overlappede hinanden, ville det være en god ide at fremhæve det kort, man vurderer, er bedst ved at placere det øverst i GIS’en.

Alternativt kan overvejes en midling af gridværdierne fra filerne med gridpunkter. Ulempen er dog, at man herved let ender op med et udokumenteret kortprodukt.