Hjælpeprogrammet MKpcModel

Introduktion til MKpcModel

MKpcModel udviklet til at indlæse enkeltstående sæt af modeldata (punkter og grids) med tilhørende basisoplysninger til en pcModel. Programmet kan downloades fra modeldatabasens hjemmeside med tilhørende instalationsvejledning.

Man skal indledende downloade en tom pcModel fra hjemmesiden. Efter at have startet programmet peger man med en stifinder-funktion (knappen til i toppen, til højre) på den tomme pcModel.

figur_a24

Figur 24. Angivelse af sti til PCModledatabase i hjælpeprogrammet MkpcModel.opdateres

Når modellen ved opstart er tom bliver man bedt om at angive basisoplysninger for den nye model. Bemærk nogle af disse data er påkrævede.

figur_a25

Figur 25. Menu til angivelse af basisoplysninger om en model (opdateres)

Indlæsning af hhv. punkter og grids kan foretages gruppevis ved anvendelse af menuerne under fanebladene grids og punkter, se ovenstående.

Grids

Model grid (og gridbånd) kan med MKpcModel bl.a. indlæses fra såkaldte standard (ESRI) ASCII grids, som kan genereres fra begge de udbredte GIS-programmer ArcMAp og MapInfo. Dette det kræver dog at ArcMap har installeret udvidelsen SpactialAnalyst samt alternativt at MapInfo tilsvarende har installeret Vertical Mapper. Ved denne eksport skal computerens decimal-separator være . (engelsk opsætning).

figur_a26

Figur 26. Eksempel på en ASCII grid fil

Eksport af ASCII-grids fra ArcMap

I ArcMap aktiveres ikonet Arc Toolbox og man vælger Raster to ASCII (convertion)

figur_a27

Figur 27. Eksport af ASCII grid fra ArcMap.

Herefter udvælges det pågældende grid og der angives navn og sti til det Ascii-grid, der skal eksporteres.

Eksport af ASCII-grids fra MapInfo

I MapInfo foregår eksporten til ASCII-grids ved hjælp af VerticalMappers eksportfunktion.

Dette sker via den såkaldte ”GridManager, den aktiveres med ikonet ikon_sa25. I Grid Manager vælger man Tools->Eksport og angiver eksporttypen ASCII grid export (.txt)

figur_a28

Figur 28. Eksport af ASCII grid fra MapInfo

Digitaliseringspunkter

Punktdata (digitaliseringspunkter) kan indlæses som separerede ASCII filer indeholdende

X, Y, Z, Punkt-ID. Separatoren kan være TAB, SPACE (mellemrum) ; (semikolon) eller , (komma).

Hvilken kolonne-separator, der er benyttet i filen angives i MKpcModel under fanebladet Punkter.

figur_a29

Figur 29. Eksempel på Tabulator separeret ASCII fil med digitaliseringspunkter.

GIS-tabellen skal som udgangspunkt indeholde en kolonne med punkt-ID (tekst. Typiske DGU-nr) samt en kolonne med Z-kote (tal). Hvis tabellen ikke indeholder kolonner med X og Y koordinater skal disse oprettes inden data eksporteres. Hvordan dette gøre i hhv. MapInfo og ArcMap beskrives nedenstående.


Eksport af digitaliseringspunkter fra MapInfo

I MapInfo skal man indledende åbne den pågældende punkttabel. Herefter skal man sikre sig, at systemets koordinatsystem svarer til det koordinatsystem, som punkt-tabellen ligger i.

Man åbner først et MapBasic Vindue (Indstillinger-> Vis MapBasic-Vindue). Her skriver man så komandolinien:

set coordsys table MYTABNAME, (hvor MYTABNAME er navnet på den pågældende tabel.)

og trykker Enter.

Herefter vælger man Tabel->Juster->Tabelstruktur og vælger den pågældende punkttabel. Herefter vælges Tilføj felt og man angiver Typen Heltal (eller Flydende) samt giver feltet et passende navn (f.eks. X_koor). Tilsvarende oprettes et felt til Y-koordinaten.

figur_a30

Figur 30. Oprettelse af nye felter til x og y koordinater i MapInfo.X og Y koordinater skrives efterfølgende til de nye felter / kolonner ved at vælge Tabel->Opdater kolonne.

figur_a31

Figur 31. Opdatering af felter / kolonner med x og y koordinater i MapInfo.

Man vælger fra rullemenu navn på hhv. tabellen og det nye felt oprettet til X-koordinaterne (f.eks. NY_X). Herefter trykker man Udtryk.. og fra rullemenuen Funktioner vælges CentroidX,. Ved tryk på OK foretages opdateringen af den pågældende kolonne. Tilsvarende gøres for Y-koordinaten (med funktionen CentroidY)

Herefter eksporteres tabellen i første omgang til dBASE-format og den endelige eksport af de rigtige kolonner( x, y, z, id) til ASCII foretages ved hjælp af MS-Access som beskrevet nedenstående.

Eksport af digitaliseringspunkter fra ArcMap

I ArcMap kan det ligeledes være nødvendigt at oprette x og y kolonner.

Dette gøres ved at åbne tabellen og fra Knappen Options at vælge Add new field

figur_a32

Figur 32: Oprettelse af nye felter i en tabel i ArcMap

Man giver den nye X-kolonne et passende navn og vælger Type: Long Integer (eller evt. Float hvis det har betydning at der kommer decimale på koordinaterne). Tilsvarende oprettes en ny kolonne til Y-koordinaterne.

Herefter skal x og y værdierne skrives til de nye kolonner. Dette gøres ved at gøre tabellen Editerbar (fra menuen Editor->Start Editing). Herefter åbner man tabellen og højre-klikker på toppen af en af de nye kolonner og vælger Calculate Geometry. I den efter følgende menu vælger man hvilken koordinat, man vil skrive til den pågældende kolonne. Tilsvarende gøres for den anden koordinat.

Man kan herefter vælge de kolonner / felter man vil have med over i eksport filen. Det gøre ved at dobbeltklikke på tabellen i ArcMaps ”træstruktur” og under fanebladet Fields fjerne ü for alle andre felter end x,y,z og punkt-id. Hvis ikke gør det, vil man få alle kolonner eksporteret. Man kan dog senere fjerne de uønskede kolonner ved den sidste databehandling, se nedenstående.

Endelige skal denne eksporteres. Dette gøres ved først at åbne tabellen, og fra knappen Options vælge eksport. Da kolonnerne ved eksport til ASCII-format (txt) ikke vil komme i den rigtige rækkefølge kan det være nødvendigt i første omgang at gemme filen på dBase format.

figur_a33

Figur 33. Eksport af digitaliseringspunkter fra ArcMap.

Denne DBase fil kan herefter indlæses i MS Access og kolonnerne kan derfra eksporteres til en tekstfil i rigtig rækkefølge.

Endelig konvertering af dBase tabel til ASCII punktfil

De eksporterede dBase tabeller konverteres lettest v. h. a. MS Access. Man åbner Access og under Filer->Ny vælger man Tom Database. Herefter vælger man Filer->Hent eksterne data->Importer. I den efterfølge ”stifinder” vælger man Filtype: dBASE IV (*.dbf) og herefter vælger man den fil, man har eksporteret fra ens GIS-program. Når filen er importeret i Access går man til fanebladet Forespørgsler og vælger Ny -> Designvisning og vælger den importerede tabel til sin nye forespørgsel. I kolonne gitteret nederst i designvisning vælger man nu (med rullemenu) felter/kolonner i den rigtige rækkefølge (x,y,z,id), se nedenstående eksempel.

figur_a34

Figur 34. Generering af forespørgsel i MS-Access til eksport af punktdata på ASCII format.

Herefter lukker og gemmer man sin forespørgsel. Man højre-klikker så på den gemte forespørgsel og vælger eksporter. Under filtype vælger man Tekstfiler (*.txt …) og angiver filnavn og sti hvor den endelige ASCII-punktfil skal gemmes. I den efterfølgende eksport Guide vil man herefter direkte kunne vælge Udfør og ASCII-filen skrives på det rigtige format.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *